Allmänna Hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor 2020-07-16

Sverige

1. Fordonets användning

En kopia av hyresavtalet skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen.

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda fordonet utanför Sverige ska detta ske endast efter UHs skriftliga godkännande.

HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UHs skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UHs intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt.

HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på hyresavtalet. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs.
 
UH äger rätt att begära depositionsbelopp utöver hyreskostnaden. UH kan komma att genomföra en kreditupplysning på HT. Vid genomförd kreditupplysning erhåller HT en upplysningskopia från kreditupplysningsföretaget. Kreditupplysningen påverkar ej HTs kreditrating.
 
UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförande till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbrukningsvätskor som olja, spolarvätska samt drivmedel. Återlämnas fordonet utan full drivmedelstank står HT för kostnaden av nytt drivmedel. Kostnaden är aktuellt pris enligt SPBI´s genomsnittliga försäljningspris + 30%. För fordon som drivs helt eller delvis med el debiteras HT faktisk kostnad + 30% för laddning till samma nivå som fordonet hade vid uthyrningen. Fordonets batteri skall anses som fulladdat vid 80% laddning. 
 
Vid fakturering äger UH rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 100: - inkl. moms.
 
Om HT inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus (8%) procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 60: - inkl. moms.

3. Försenad eller utebliven leverans

UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet HT äger inte rätt att häva avtalet om UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon.

UH går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

4. Fordonets skötsel

HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare.

Om fordonet vid månadshyra utnyttjas för längre körsträcka än 300 mil, skall HT se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på en av UH anvisad verkstad och att stämpel införs i serviceboken. UH ska vid förfrågan kunna upplysa om när serviceinspektion skall ske.

Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av UH. I det fall service på fordonet ej utförts enligt UHs regler debiteras HT med SEK 25:- inkl. moms, per mil som överskrider serviceintervall enligt fordonets instruktionsbok. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas.

Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada.

6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare.

Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till.

Trängselskatten ingår i Trafik- och miljöavgiften, förhöjda vägtullar tillkommer som en fast avgift för hyror som påbörjas i Storstockholm eller Göteborg.

Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att debitera HT avgiftsbeloppet inklusive eventuella tilläggsavgifter från utställaren. UH har dessutom rätt att, förutom avgiftsbeloppet inklusive eventuella tilläggsavgifter från utställaren, debitera HT en administrativ avgift om SEK 250:- inkl. moms för varje ärende.

Administrativ avgift om SEK 250:- inkl. moms debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

I Sverige är det lagkrav för barn upp till 135 cm att använda barnstol/barnkudde.

8. Hyrestagarens ansvar för skada på eller förlust av fordonet

HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden med den begränsning som följer av denna punkt och punkt 9. Med skada avses dels förlust av fordonet, dels alla skador som uppstår på fordonet under uthyrningsperioden. Normalt slitage eller brister i fordonet utgör inte skada.

Oaktat HT:s strikta ansvar behöver HT inte ersätta UH för skada om identifieras motpart eller dennes försäkring ersätter UH för skadan.

Om HT är konsument, dvs. en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, ansvara HT inte för skada på fordonet om HT kan visa att skadan inte uppkommit på grund av HT:s oaktsamhet.

HT har vid uppkommen skada en skyldighet att omedelbart anmäla skadan till UH. Inom två veckor från skadetillfället, eller senast vid återlämnandet av fordonet om det sker tidigare än två veckor från skadetillfället, skall HT lämna till UH en fullständigt ifylld skadeanmälan. Därutöver har HT en skyldighet att medverka till utredningen av skadan, vilket bl.a. inbegriper anmälan till försäkringsbolag och till polis.

9. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet samt vid körning utanför Sverige utan tillstånd från UH.

Moment

Skadekostnad

Skadekostnads-reducering (CDW)

Skadekostnads-reducering Stöld (THW)

Skadekostnads-eliminering (SPCDW)

Vagnskada PB

SEK 15 000:-

(SEK 8 750:-)

(SEK 15 000:-)

(SEK 0:-)

Trafiksjälvrisk eget vållande

SEK 15 000:-

(SEK 8 750:-)

(SEK 15 000:-)

(SEK 0:-)

Stöld

SEK 15 000:-

(SEK 15 000:-)

(SEK 6 000:-)

(SEK 0:-)

Stöld med nyckel

SEK 100 000:-

(SEK 100 000:-)

(SEK 100 000:-)

(SEK 100 000:-)

Brandskada

SEK 15 000:-

(SEK 8 750:-)

(SEK 15 000:-)

(SEK 0:-)

Glasskada

SEK 15 000:-

(SEK 8 750:-)

(SEK 15 000:-)

(SEK 0:-)

Bärgning & räddning

SEK 15 000:-

(SEK 5 000:-)

(SEK 15 000:-)

(SEK 0:-)

Tillägg för höjdledsskada

SEK 5 000:-

(SEK 5 000:-)

(SEK 5 000:-)

(SEK 5 000:-)

Tillägg för vissa bilgrupper* och moment**

SEK 2 000:-

(SEK 2 000:-)

(SEK 2 000:-)

(SEK 0:-)

Föraren under 24 år och vållande till trafikskada

SEK 2 500:-

(SEK 2 500:-)

(SEK 2 500:-)

(SEK 2 500:-)

Utlandskörning utan tillstånd

Se punkt 1

 

 

 

 

*Bokad bilgrupp PWAR, PWBR, GFBR, LWBR, LVMR, LVAR, XPBR, VPAD, VMAD, VGAR, VGAD, VGMD, VGMR, RFBR, GVBR, VMIA, VMJW, VGJW, UDBR samt betald uppgradering till någon av dessa
 
**Vagnskada samt trafiksjälvrisk eget vållande

 

HT förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation (”Delivery note”) före avfärd. Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering/skadekostnadsreducering stöld/skadekostnadseliminering (CDW/THW/SPCDW).

 
HT kan mot en särskild försäkringspremie teckna en Skadekostnadsreducering (CDW) samt Skadekostnadsreducering Stöld (THW) som reducerar skadekostnaden samt stöldkostnaden för angivna skademoment enligt ovan. Efter sådan reducering begränsas HTs ersättningsskyldighet till det belopp som anges ovan inom parentes inom respektive skademoment.
 
HT kan mot en särskild försäkringspremie teckna en Skadekostnadseliminering (SPCDW), som eliminerar skadekostnaden för angivna skademoment enligt ovan. Skadekostnadselimineringsförsäkring kan endast tecknas om CDW och THW har tecknats hos Europcar.
 
Försäkringsgivare för Skadekostnadsreducering (CDW), Skadekostnadsreducering stöld (THW) och Skadekostnadseliminering (SPCDW) är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa. På försäkringspremierna utgår ingen moms. Fullständiga villkor finns på www.trygghansa.se/europcar. Premierna betalas via Europcar.
 
Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HTs självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om CDW/THW/SPCDW tecknats. CDW/THW/SPCDW gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UH godkänt användning i annat land utsträcks CDW/THW/SPCDW till ifrågavarande land/länder. CDW/THW/SPCDW gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.
 
För att CDW/THW/SPCDW skall gälla måste HT uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till UH. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.
 
Är föraren under 24 år och vållande till trafikskada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 2 500: - inkl. moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om HT tecknat CDW/THW/SPCDW.
 
Tecknad CDW/THW/SPCDW friskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande. CDW/THW/SPCDW gäller inte heller för saknad utrustning såsom insynsskydd mm.
 
HT har möjlighet att inom 14 dagar efter utskick (via e-post eller brev) av underlag bestrida skador som identifierats vid återlämnandet. Om HT inte bestrider inom nämnda period på 14 dagar, förbehåller UH sig rätten att debitera HT kostnaden för reparation eller skadekostnad enligt tabellen ovan. I de fall HT upplever skadeärendet felbedömt hänvisas HT till European Car Rental Conciliation Service (ECRCS) (http://www.ecrcs.eu) som handlägger ärenden för EU-medborgare som hyrt i annat EU-land. I de fall HT bestrider direkt till UH kommer denne att handlägga ärendet enligt den process som ECRCS tillämpar.

10. Begränsning av skada

Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden

11. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.

Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet.

Återlämnandet skall ske under UHs normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH.

HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UHs ansvar punkt 6. Tidsfristen för sen återlämning utan ytterligare dygnskostnad är 30 minuter.

UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.

Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.

12. Uthyrarens hävningsrätt mm

UH har rätt att häva avtalet om

a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta

b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger

c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH.

d) HT har körkortsindragning

13. Biluthyrarna Sverige:s informationslista

HT (och/eller förare) som bryter mot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar UH skada, rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). Medlemmar i Biluthyrarna Sverige följer PCI lag.

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information