Villkor för uthyrning av husbilar och campingbilar

Europcars tilläggsavtal

 
2022-02-08
 

Tilläggsavtal för hyra av Husbil

 
Villkoren i detta tilläggsavtalgäller tillsammans med Europcars hyresavtaljämte Allmänna Hyresvillkor, varvid bestämmelserna i detta tilläggsavtalskallha företräde. 
 
1. Priser och betalning:
 
Efter utförd reservation av Husbil erhålls en bokningsbekräftelse innehållande en säker betallänk. Via denna länk erlägger hyrestagarenbetalning med kreditkort på ett belopp motsvarande det förväntade hyresbeloppet. Betalning skall erläggas inom 24 timmar från bokningstillfället och utgör då beställares konfirmering av gjord bokning. Om betalning uteblir anses bokningen vara ofullständig och därmed inte längre gällande. När betalningenär genomförd är bokningen till fullobekräftad. Vid avhämtning/leverans av fordonet tas en deposition uppgående till 3000 kr som skall erläggas med ett av Europcar godkänt kreditkort. Beloppet reserveras via kortutgivande företag och återgår i sin helhet vid avslutande av hyran under förutsättning att inga ytterligare kostnader uppkommit. Se punkterna 2 och 4 i detta avtal.
 
2. Försäkring/Självrisk:
 
Fordonet ärhelförsäkrati enlighet med de villkor som återfinns i de Allmänna Hyresvillkoren, vid eventuell skada eller stöld tillkommer en kostnad som motsvarar kostnaden för reparation och stillestånd dock ej överstigande gällande sjävrisk uppgående till 10750 kr per skadetillfälle. Tecknade försäkringar friskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande. Försäkring gäller inte heller för saknad utrustning såsom insynsskydd mm.
 
3. Avbokning
 
Avbokning kan ske senast 40 dagar före första hyresdagen mot en kostnad av 750 kr per bokad vecka. Avbokning 39-15 dagar före första hyresdagen krediteras 50% av det debiterade förväntade hyresbeloppet.Avbokning 14-0 dagar före första hyresdagen återbetalas 0% av det debiterade förväntade hyresbeloppet. Undantaget är om annan hyrestagare kan överta bokningen i sin helhet vilket gäller för alla ovan villkor i denna paragraf.
Villkor vid tillägg avbokningsskydd: Vid köp av avbokningsskydd kan bokad och betald hyra avbokas senast 72 timmar före överenskommen leveranstid,oavsett orsak.
 
4.Tillkommande kostnader
 
Kostnader för förbrukningsvaror som uppkommer under hyresperioden, exempelvis glödlampor, motorolja, AdBlue, spolarvätska, bränsle och torkarblad. Eventuella skadekostnader debiteras i enlighet med punkt 2 (försäkring/Självrisk) och/eller de Allmänna Hyresvillkoren. Eventuella avgifter för städ och rengöring av fordon eller ersättning för förkommen utrustning,sepunkt 10i detta avtal.
 
5. Fordonets Bränsle
 
Diesel eller miljövänliga alternativet HVO100 -Fordonet återlämnas av hyrestagaren med full tank. Oljenivå ska kontrolleras vid varje tankning.
 
6.Körkort:
 
Det är tillåtet att köra fordonet med B-körkort.
 
7. Utlämning/Leverans
 
Fordonetavsynasgemensamt av Hyrestagare och närvarande representant från Europcarför att dokumentera fordonets skick vid uthyrningstillfället. Eventuella skador på fordonet skall finnas noterade på ordinarie hyresavtal. Europcar bistår med manualer och instruktioner för hur fordonets utrustning handhas. Instruktionsböcker innehållande bilarnas tekniska specifikationer samt handhavande av bodelens apparatur finns att tillgå. Instruktionsböckerna är på svenska, engelska och tyska. Fordonet levereras fulltankad och utrustad med 1 flaska gasol motsvarande 11kg (1st P11). Medföljande gasol (1st 11kg) är inräknad i hyreskostnaden. Grundläggande köksutrustning och säkerhetspaket ingåroch skall återlämnas i enlighet med medföljande inventarielista.
 
8. Under hyrestiden:
 
Fordonet får endast nyttjas i Norden. För resa utanför Sverige tillkommer en avgift och attUH lämnat sitt skriftliga tillstånddärtill. HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UHs skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UHs intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige ellertillländer som UH inte skriftligen godkänt. Vid driftstopp under hyrestiden kanUH ej garantera att likvärdig bil finns tillgänglig som ersättningsbil.
 
9. Körsträcka:
 
Vid hyresperiod uppgående till 1 vecka ingår 300km/dygn, vid överstigande körsträcka tillkommer en kostnad på 3,75SEKinkl. moms/km. Vid 2 veckorshyra eller längre ingår fri körsträcka.
 
10. Återlämning/Hämtning:
 
Vid hyresperiodens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet till uthyraren i enlighet med vad som överenskommits vid bokning eller i samband med utlämningen av fordonet. Fordonet avsynas gemensamt av Hyrestagare och närvarande representant från Europcar för att dokumentera eventuella avvikelser avseende bilens skick jämfört med utlämningstillfället. Eventuella skador på fordonet ska dokumenteras och skadeanmälas i enlighet med de Allmänna Hyresvillkoren. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppstått under hyrestiden och för eventuella kostnader för invändig rengöring. Om hyrestagaren inte deltar i besiktning vid återlämnandet av fordonet, skall hyrestagaren anses ha godkänt uthyrarens uppgifter om fordonets skick.
 
10.1 Fordonet ska återlämnas med:
 
– Full tank med bränsle och vatten
– Invändigt tömd på hyrestagarens föremål och saker.
– Urplockad och rengjord kyl - I förekommande fall tömd toalett-tank
– Komplett utrustning i enlighet med i fordonet bifogad inventarielista
 
10.2 Avgifter vid avvikelser relaterat till återlämning:
 
– Ej tömdtoalett-tank i förekommande fall: 2 000 kr
– Invändigt onormalt smutsigt fordon: 2000 kr
– Avsaknad av ingående utrustning: 1 000 kr + anskaffningskostnad
– Återlämning efter utsatt tid: 1 000 kr per påbörjad timme
 
11. Ersättning vid i förtid återlämnande av fordon
 
Hyrestagaren har rätt att lämna tillbaka fordonet före hyrestidens slut. Se §10. Återlämning/Hämtning. Erlagd hyreskostnad återbetalas ej.

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information