Compliance & Riskhantering

1 Agera med integritet
Det är avgörande för vårt bolags långsiktiga framgång att vi tidigt kan upptäcka risker och möjligheter i vår löpande verksamhet och hur långt i förväg vi reagerar på dem. Mot bakgrund av detta har Volkswagenkoncernen valt en holistisk, integrerad strategi som kombinerar riskhanteringssystemet, det interna kontrollsystemet och Compliance Management System under samma ägarskap (Governance, Risk & Compliance). Ett företag kan bara nå framgång på lång sikt om det agerar med integritet, följer lagar runt om i världen och fortsätter att stå fast vid sina frivilliga åtaganden och etiska principer även när tiderna är svåra. På Volkswagen AG:s globala hemsida kan du läsa mer om hur vi arbetar med compliance , riskhantering och internkontroll samt vårt globala. Ombudsman system som omfattar alla  medarbetare, samarbetspartners och tredje part med målet att komma åt ekonomisk brottslighet och korruption.
 
2 Riskhantering & skydd för verksamhet och tillgångar
Genom vårt riskhanteringssystem kan vi säkra en hållbar framgång för vårt företag genom tidig identifiering, analys, bedömning och förebyggande av risker inom vår operativa/dagliga verksamhet. Alla organisationer exponeras för risker som hotar verksamheten och tillgångarna. Det kan gälla allt från finanskriser, oljeutsläpp och felsteg från ledande befattningshavare till bristande efterlevnad av ingångna avtal och olovliga intrång i IT system. Därför gäller det att vara medveten om de risker som finns och ha en handlingsplan för tänkbara scenarier. Koncernens riskhantering och interna kontrollsystem bygger på tre pelare: utöver den årliga ordinarie processen för Governance , Risk & Compliance (GRC) med fokus på systemrisker, och den kvartalsvisa riskprocess som fokuserar på akuta risker, inför vi även operativ riskhantering i de enskilda divisionerna.
Mer information om vårt globala arbete med riskhantering hittar du på Volkswagen AG:s globala hemsida
 
3 Uppförandekod sund och etisk företagskultur
Uppförandekoden sammanfattar de viktigaste grundprinciperna för vår verksamhet och stödjer anställda i att hantera juridiska och etiska problem i sin dagliga verksamhet. Volkswagenkoncerns ledning är övertygad om att vi endast kan uppnå en sund och etisk företagskultur och en hållbar ekonomisk framgång genom överrensstämmelse med gällande lagstiftning och våra interna regler och principer. Dessa bör vägleda dagliga handlingar och beslut för alla som är en del av koncernen. För att långsiktigt vara framgångsrika, måste även vi på den svenska marknaden fortsätta att på ett professionellt sätt leverera konkurrensmässiga produkter och tjänster. Men det betyder också att det är otroligt viktigt på vilket sätt vi gör detta.
Vår Code of Conduct Uppförandekoden är vägledande för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete
 
 
4 Visselblåsning
Efterlevnad av tillämpliga lagar och interna regler är av högsta prioritet för Europeisk Biluthyrning AB (”Europcar”). Vårt företags framgång baseras på Integritet och Compliance. För att uppfylla denna standard är det viktigt att eventuella missförhållanden rapporteras så att vi kan sätta stopp för dessa. Av denna anledning har vi anförtrott Central Investigation Office (”CIO”) med att driva ett oberoende, opartiskt och konfidentiellt Visselblåsarsystem för vår räkning.
 
Varje rapport granskas grundligt och följs upp systematiskt. En nyckelfaktor i vårt Visselblåsarsystem är principen om rättvisa förfaranden. Principen garanterar även största möjliga skydd för visselblåsare, utpekade personer samt medarbetare som bidrar till utredningen av missförhållandet.
 
Visselblåsarsystemet erbjuder även möjligheter till anonym rapportering och kommunikation. Vi garanterar att inte genomföra några åtgärder i syfte att identifiera anonyma visselblåsare, som inte missbrukar vårt Visselblåsarsystem. Repressalier mot visselblåsare och de personer som bidrar till utredningen på bolaget tolereras inte. Utpekade personer antas vara oskyldiga tills missförhållandet bevisats. Utredningar kommer att genomföras med största möjliga sekretess. Informationen kommer att behandlas i en rättvis, snabb och skyddad process.
 
Om du vill framföra kundklagomål eller har frågor kring de produkter och tjänster som tillhandahålls av Europcar ber vi dig kontakta vår kundtjänst via mail: kundsupport@europcar.se. Vänligen observera att Visselblåsarsystemet inte är en meddelandekanal för kundtjänstärenden.
 
Vårt Visselblåsarsystem erbjuder flera rapporteringskanaler för att lämna en rapport om missförhållanden kopplade till Europcar. Det är viktigt att du är så konkret som möjligt när du lämnar en rapport så att utredningsprocessen kan genomföras på bästa sätt. Tänk på att försöka besvara följande frågor: Vem? Vad? När? Hur? Var?
 
Onlinerapportering
Lämna en rapport via onlineplattformen. Systemet är konfidentiellt och tekniskt säkrat.
 
E-mail
Lämna en rapport till CIO via email: io@volkswagen.de
 
24/7 Hotline
Lämna en rapport via telefon på +800 444 46300 (öppen 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet).
 
Post/personligen
Lämna en rapport via post eller personligen:

Postadress:
Central Investigation Office
Box 1717
38 436 Wolfsburg Germany

Besöksadress:
Central Investigation Office
Porschestraße1
38 440 Wolfsburg Germany

Ombudspersoner
Lämna en rapport via post eller personligen:

Postadress:
Central Investigation Office
Box 1717
38 436 Wolfsburg Germany

Besöksadress:
Central Investigation Office
Porschestraße1
38 440 Wolfsburg Germany

För frågor om vårt Visselblåsarsystem kan du vända dig till Volkswagen Group Sverige AB:s Governance, Risk & Compliance-avdelning via mail: grc@vwgroup.se

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information