Compliance & Riskhantering

1 Agera med integritet
Det är avgörande för vårt bolags långsiktiga framgång att vi tidigt kan upptäcka risker och möjligheter i vår löpande verksamhet och hur långt i förväg vi reagerar på dem. Mot bakgrund av detta har Volkswagenkoncernen valt en holistisk, integrerad strategi som kombinerar riskhanteringssystemet, det interna kontrollsystemet och Compliance Management System under samma ägarskap (Governance, Risk & Compliance). Ett företag kan bara nå framgång på lång sikt om det agerar med integritet, följer lagar runt om i världen och fortsätter att stå fast vid sina frivilliga åtaganden och etiska principer även när tiderna är svåra. På Volkswagen AG:s globala hemsida kan du läsa mer om hur vi arbetar med compliance , riskhantering och internkontroll samt vårt globala. Ombudsman system som omfattar alla  medarbetare, samarbetspartners och tredje part med målet att komma åt ekonomisk brottslighet och korruption.
 
2 Riskhantering & skydd för verksamhet och tillgångar
Genom vårt riskhanteringssystem kan vi säkra en hållbar framgång för vårt företag genom tidig identifiering, analys, bedömning och förebyggande av risker inom vår operativa/dagliga verksamhet. Alla organisationer exponeras för risker som hotar verksamheten och tillgångarna. Det kan gälla allt från finanskriser, oljeutsläpp och felsteg från ledande befattningshavare till bristande efterlevnad av ingångna avtal och olovliga intrång i IT system. Därför gäller det att vara medveten om de risker som finns och ha en handlingsplan för tänkbara scenarier. Koncernens riskhantering och interna kontrollsystem bygger på tre pelare: utöver den årliga ordinarie processen för Governance , Risk & Compliance (GRC) med fokus på systemrisker, och den kvartalsvisa riskprocess som fokuserar på akuta risker, inför vi även operativ riskhantering i de enskilda divisionerna.
Mer information om vårt globala arbete med riskhantering hittar du på Volkswagen AG:s globala hemsida
 
3 Uppförandekod sund och etisk företagskultur
Uppförandekoden sammanfattar de viktigaste grundprinciperna för vår verksamhet och stödjer anställda i att hantera juridiska och etiska problem i sin dagliga verksamhet. Volkswagenkoncerns ledning är övertygad om att vi endast kan uppnå en sund och etisk företagskultur och en hållbar ekonomisk framgång genom överrensstämmelse med gällande lagstiftning och våra interna regler och principer. Dessa bör vägleda dagliga handlingar och beslut för alla som är en del av koncernen. För att långsiktigt vara framgångsrika, måste även vi på den svenska marknaden fortsätta att på ett professionellt sätt leverera konkurrensmässiga produkter och tjänster. Men det betyder också att det är otroligt viktigt på vilket sätt vi gör detta.
Vår Code of Conduct Uppförandekoden är vägledande för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete
 
 
4 Visselblåsning
Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik samt driva Europcar på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.  Av denna anledning har vi tillsammans med Volkswagen Group Sverige AB inrättat en funktion för visselblåsning. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av några konsekvenser av rapporteringen. Tjänsten hanteras av en extern part, WhistleB och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet. Rapporterna hanteras konfidentiellt av GRC-avdelningen på Volkswagen Group Sverige AB
 
Lämna en rapport
 
Vänligen observera att visselblåsarsystemet inte är en meddelandekanal för kundsupportärenden. Om du vill framföra kundklagomål eller har frågor i övrigt ber vi dig kontakta Europcars kundsupport via mail: kundsupport@europcar.se

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information