Användarvillkor för webbsidan

Villkor för siten

Villkor

Användarvillkor för webbsidan

Webbsidan är publicerad av Europcar International, Immeuble Le Mirabeau, 5-6 Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt, Frankrike (härefter "Europcar"). Publiceringsansvarig är Mr. Marcus Bernhardt, Chief Commercial Officer för Europcargruppen.

Accepterande av villkoren & bestämmelserna

Läs noggrant igenom dessa villkor och bestämmelser innan du använder Europcars webbsidor eller genomför bokningar. Du når dem via en länk längst ner på alla webbsidor. Vi råder dig att skriva ut dem och behålla en kopia. Användandet av Europcars webbsidor medför ett outtalat godkännande, utan förbehåll, av dessa villkor och bestämmelser, vilka inkluderar vår integritetspolicy. Dessa villkor och bestämmelser gäller utöver de särskilda bestämmelser som gäller för varje produkt eller tjänst som erbjuds på sidan.

Användning

Du åtar dig att:
  • (a) inte använda Europcars webbsidor i illegala syften eller syften som kan skada Europcar Internationals eller tredje parts rättigheter, och i synnerhet att inte använda sidan för att sprida skadlig eller olaglig information, eller information som är motbjudande, diskriminerande eller stötande gentemot Europcar International eller tredje parter;
  • (b) inte störa åtkomsten till någon av Europcars webbsidor, göra intrång i Europcar Internationals datasystem, ändra på sidan, använda den till att sprida datavirus, internetmask, utföra hackningsförsök etc., eller förseelser som kan komma att klassas som databrott
  • (c) inte överträda något patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, databasrätt eller andra immaterialrätter tillhörande någon person eller enhet;
  • (d) inte utge dig för att vara en person eller enhet inklusive, men inte begränsat till, en tjänsteman hos Europcar, eller felaktigt uttrycka eller i övrigt förvanska din anknytning till en person eller enhet;
  • (e) att efterfölja de här allmänna användarvillkoren.
  • Om du inte efterföljer de här förpliktelserna förbehåller sig Europcar International rätten att, utan skadestånd, omedelbart förbjuda och blockera din åtkomst till sin webbsida och sitt nätverk.

Information på webbsidan

Europcar har med alla ansträngningar försökt säkerställa att informationen på sina webbsidor är korrekt vid publiceringstillfället. Europcar kan inte hållas ansvariga för fel eller utelämnad information eller för information som är ofullständig, felaktig eller inaktuell.

Immaterialrätter / Information om upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten och patenträttigheter på Europcars webbsidor och allt innehåll däri tillhör Europcar. Materialet på Europcars webbsidor är Europcars egendom såvida det inte identifierats som tillhörande tredje part. Namnet Europcar och alla andra Europcars varumärken, logotyper eller grafik som visas på Europcars webbsidor är registrerade varumärken tillhörande Europcar eller dess dotterbolag. Andra företags-, produkt- eller tjänstenamn som visas på Europcars webbsidor kan vara varumärken tillhörande respektive ägare. Du är inte beviljad någon rättighet eller licens att använda något varumärke och samtycker därför till att inte ändra, hyra ut, leasa, låna sälja, distribuera eller utföra bearbetning baserat på delar eller hela innehållet av Europcars webbsidor och/eller produkterna och tjänsterna erbjudna på Europcars webbsidor.

På flertalet ställen på Europcars webbsidor förekommer länkar till andra webbsidor som inte följer Europcars webbsidors informationssekretess. När du klickar dig vidare till dessa webbsidor upphör Europcars webbsidors informationssekretess gälla. Vi rekommenderar att du undersöker rådande sekretesspolicy för alla tredje parters webbsidor för att få kännedom om deras tillvägagångssätt gällande insamling, användande och vidarebefordrande av dina uppgifter.

Ansvarsfriskrivning från garantier

Användandet av Europcars webbsidor sker på egen risk. Webbsidan tillhandahålls i "befintligt skick och "efter tillgänglighet". Europcar garanterar eller framställer inte att (i) webbsidan kommer motsvara dina behov, (ii) den kommer fungera oavbrutet, i tid, säkert eller felfritt, (iii) resultat erhållna genom användandet av Europcars webbsidor kommer vara riktiga och tillförlitliga, (iv) kvaliteten hos produkter, tjänster, information eller hos annat av dig anskaffat eller erhållet material via tjänsten kommer motsvara dina förväntningar, och (v) felaktigheter kommer korrigeras. Du kommer vara uteslutande ansvarig för skador på ditt dataystem eller dataförlust till följd av användande av webbsidan. Råd eller information, oavsett om dessa erhållits dig muntligen eller skriftligen, av Europcar eller genom eller från Europcars webbsidor utgör ingen garanti eller annat åtagande om det inte uttryckligen specificerats i gällande villkor och bestämmelser. Även då skäliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att skydda säkerheten och integriteten för trådlösa internet- och nätverksåtkomster, garanterar inte Europcar att användande av trådlösa anslutningar kommer vara säkert. I enlighet med det här accepterar du att använda sådana tjänster efter eget godtycke och på egen risk och bekräftar att du är ensamt ansvarig för skador på ditt datasystem eller för resulterande dataförlust. Så långt tillämplig lag tillåter friskriver sig Europcar uttryckligen från alla garantier, bestämmelser och andra villkor oavsett slag, uttryckta eller outtalade, inklusive, men inte begränsat till något outtalat villkor för säljbarhet, godkänd kvalitet, lämplighet för särskilt ändamål, och alla villkor avseende tillhandahållandet av tjänsterna enligt en standard av rimlig försiktighet och färdighet eller gällande icke-intrång i någon immaterialrättighet.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag av vissa garantier eller begränsning eller undantag av ansvar för indirekta skador eller följdskador. I enlighet kan en del av de begränsningar uppgivna i denna artikel komma upphöra att gälla. I synnerhet kommer ingenting i dessa villkor och bestämmelser påverka kundens lagstadgade rättigheter eller exkludera eller begränsa något ansvar vid dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri av Europcar. Du bekräftar och accepterar uttryckligen att Europcar, dess tjänstemän, direktörer och anställda inte ska hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador eller straffskador i avskräckande syfte, inkluderat, men inte begränsat till, skadestånd för inkomstförlust, goodwill, användning, data- eller immateriella förluster (även om Europcar informerats om möjligheten av sådana skador), till följd av användning av Europcars webbsidor. Du bekräftar och accepterar uttryckligen att Europcar inte ska hållas ansvarigt för användandet eller oförmågan att använda Europcars webbsidor; (ii) kostnader för anskaffande av ersättningsvaror eller tjänster till följd av att varor, data, information eller tjänster anskaffade eller erhållna eller mottagna meddelanden eller transaktioner insatta genom eller från Europcars webbsidor; (iii) otillåten åtkomst till eller förändring av dina överföringar eller data; (iv) rapporteringar eller handhavande av tredje part på Europcars webbsidor.

Villkoren för Europcars integritetspolicy är uppgivna i dessa villkor och bestämmelser. Du accepterar att Europcar använder dina personuppgifter enligt villkoren och för syften angivna i integritetspolicyn för Europcars webbsidor.

Säkerhetspolicy

Europcar använder säker teknologi för att skydda personuppgifter och finansiella transaktioner. Europcar följer procedurerna och säkerhetskraven som etablerats i Europcars säkerhetspolicy.

Allmänt

Underlåtenhet av Europcar att utöva eller genomdriva någon rättighet eller föreskrift inom dessa villkor och bestämmelser innebär inte att dessa rättigheter eller föreskrifter hävs. Om någon bestämmelse inom dessa villkor och föreskrifter i vederbörlig domstol visar sig ogiltig accepterar parterna att domstolen ska sträva efter att verkställa parternas avsikter såsom de reflekteras i föreskriften och övriga föreskrifter i villkoren och bestämmelserna förblir giltiga och i kraft. Sektionstitlarna i villkoren och bestämmelserna är endast för bekvämlighetsskäl och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.

Villkoren och bestämmelserna är utfärdade enligt fransk lag och finns tillgängliga på www.europcar.com och är värdbaserade på franskt territorium. Fransk lag tillämpas och Paris domstolar har jurisdiktion i den utsträckning som anges enligt artikel 5-1 i Romkonventionen från 1980 och artikel 14 och 15 i Brysselkonventionen.

Fordonsbilder Copyright [2000 - innevarande år] Izmo, Inc.

Eftertryck förbjudes. Fordonsbilder på denna webbplats ägs av Izmo, Inc. och är skyddade enligt USA och internationell upphovsrätt. Tillgång till och användning av dessa bilder styrs av villkoren i ett separat licensavtal. All otillåten användning, reproduktion, distribution, inspelning eller modifiering av dessa bilder är strängt förbjudet.