Integritetspolicy Europcar Sverige

BAKGRUND OCH SYFTE

 

Europeisk Biluthyrning AB (nedan kallat ”Europcar” ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 

1. Bakgrund och syfte

2. Dina rättigheter

3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

4. Hur får vi information om dig?

5. Vilka kan vi komma att dela din information med?

6. Kontaktuppgifter

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder: 

 

• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),

• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),

• behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller

• i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

 

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas. 

 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@europcar.se.

 

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

 

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:

 

1. Rätt till information

2. Korrekta uppgifter

3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

4. Rätt till begränsning av behandling

5. Dataportabilitet

6. Rätt att göra invändningar

7. Klagomål

8. Skadestånd

 

 

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. Du kan ladda ner och fylla i vårt formulär och sedan maila det till kundservice@europcar.se alternativt posta formuläret till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

 

Europeisk Biluthyrning AB

Box 90306

12025 Stockholm

 

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

 

 

Korrekta uppgifter

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, kommer vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. 

 

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

 

 

Rätten att bli glömd

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

 

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

 

 

Begränsad åtkomst

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

 

När begränsningen upphör ska du informeras.

 

 

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. 

 

 

Rätt till begränsning av behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

 

När begränsningen upphör ska du informeras.

 

 

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

 

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

 

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

 

 

I VILKA SITUATIONER BEHÖVER VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

 

1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:

a) Hyr en bil av någon av våra uthyrningsstationer

b) Registrerar dig / blir Europcar-medlem

c) Anmälan till ett Europcar kortprogram

d) Bokar online 

e) Kundserviceärende

f) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

2. Besöker vår webbplats

3. Deltagande i undersökningar

4. Deltagande i konsumenttävling 

5. Kommunikation om tjänster

6. Utveckling av tjänster

7. Marknadsföring

a) Nyhetsbrev

8. Kontakt via sociala media

9. Lediga tjänster

 

 

Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 

• Hyr en bil via någon av våra uthyrningsstationer

• Registrerar dig / blir Europcar-medlem

• Anmäler dig till något av Europcars kortprogram

• Bokar online/besöker vår webbplats

• Varit i kontakt med vår Kundservice

 

 

Hyr en bil via någon av våra uthyrningsstationer

Om du hyrt en bil via någon av våra uthyrningsstationer kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 

• identifiera dig som kund, 

• fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster,

• för att hantera klagomål och reklamationer,

• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig 

 

De uppgifter vi kan komma att behandla är t.ex. kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum och personnummer och uppgifter om din bil (registreringsnummer).

 

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

 

 

Registrerar dig / blir Europcar-medlem

Om du registrerar dig för att bli medlem i Europcars nätverk registrerar vi ditt namn, kön, födelsedatum och födelseplats, kontaktinformation (inklusive ditt fullständiga namn, telefonnummer, e-post- och gatuadress) och även pass- och körkortsuppgifter. Vi kommer även att begära din e-postadress, lösenord och en hemlig fråga för att du ska kunna återfå ditt lösenord.  Det här gör det möjligt för oss att skapa ditt Europcar förar-ID, vilket kommer vara ett unikt och personligt nummer som ger dig tillgång till din hyresprofil vid boknings- och hyrestillfällen.

 

Vi kan också begära information om varje förares bilhyrningspreferenser, inklusive föredragna destinationer, föredragen fordonskategori, frequent flyer-program och medlemsnummer och föredragen betalningsmetod. Den här informationen lagras under avdelningen "Mitt Europcar" på webbsidan www.europcar.se. Uppgifter vid online-bokning Europcars webbsidor registrerar fullständigt namn och kontaktuppgifter för en förare när en bokning genomförs. 

 

Europcars webbsidor kommer även att registrera kreditkortsuppgifter, inklusive kortnummer, korttyp, kortägarens namn och utgångsdatumet för att kunna garantera din bokning eller debitera dig för förbetalda bokningar. 

 

Anmälan till ett Europcar kortprogram

När du anmäler dig till ett Europcar kortprogram registrerar vi dina personuppgifter, kontaktinformation, företagets kontaktuppgifter, körkorts- och passinformation och uppgifter om ditt Frequent Flyermedlemskap. 

 

Om du vill utnyttja förmånerna i vår ‘Ready Service' kommer du att efterfrågas dina försäkrings- och betalningsmetodsuppgifter. 

 

 

Bokar online

Information registreras automatiskt varje gång du väljer att göra en bokning online, dvs. via någon av Europcars webbsidor. Vid sådana bokningar kommer vi att hantera cookies i enlighet med vår Cookies-policy.

 

Kundserviceärenden

Om du kontaktar vår Kundservice, behöver vi kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva uppgifter om din hyra för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och hyrans bokningsnummer. 

 

Om vi tar emot ett klagomål från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet.

 

Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund.

 

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet. 

 

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt 12 månader därefter. 

 

 

Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet. 

 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. 

 

Vi kommer att spara dessa uppgifter i 12 månader.

 

 

Besök på våra webbplatser

Europcars webbsidor registrerar viss teknisk information från din dator varje gång du begär en sida under ett besök till en Europcar-webbsida. Den här informationen registreras från din dators webbläsare och kan inkludera din IP-adress, operativsystem, webbläsarmjukvara (exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer), skärmupplösning och referenswebbsida. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

 

 

Användning av cookies 

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookies-policy.

 

 

Deltagande i konsumenttävlingar

Om du deltagit i någon av våra konsumenttävlingar, måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt:

 

• för att kommunicera med dig om du vinner

• för att förvisso oss om att du uppfyller tävlingsvillkoren med avseende på ålder, 

• för att undersöka om du är närstående till någon av våra eller våra partners anställda eller 

• för att undersöka om du följer andra villkor som anges i tävlingsvillkoren, t.ex. avseende vad gäller antalet tävlingsbidrag.

 

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med tävlingen, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om att du är äldre än 18 år. 

 

För att vi ska kunna utse en vinnare, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

 

Har du deltag i en konsumenttävling, kommer vi att spara dina uppgifter i tre månader från och med att vinnaren/vinnarna utsetts.

 

 

Kommunikation om tjänster

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla information om eller uppdateringar av våra tjänster vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst.

 

Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig.

 

Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka tjänster du använder.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

 

 

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.

 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

 

 

Marknadsföring

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via våra webbplatser. 

 

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation. 

 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

 

 

Nyhetsbrev

Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress. 

 

Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

 

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

 

 

Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

 

 

Lediga tjänster

Den information som du lämnar till oss via vårt online-ansökningssystem i samband med en ansökan om anställning kommer bara att användas för att: 

 

• utvärdera din ansökan

• för att kontakta dig 

• för att uppfylla legala krav.

 

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utan-för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

 

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

 

 

Vilken information ber vi om och varför?

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

 

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

 

 

Ansökningsfas

Vi samlar in uppgifter om dig från dig, när du gör en ansökan via vårt online-ansökningssystem, eller på annat sätt lägger till/registrerar personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn.

 

Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn, e-post och andra kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din titel, tidigare erfarenhet och utbildning samt kompetenser som är relevanta för den anställning du har sökt. Endast uppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas. 

 

När du ansöker via vårt online-ansökningssystem, eller på annat sätt lägger till/registrerar personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn samtycker du till behandling av de uppgifter som du lämnat. Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av de uppgifter som du lämnat kommer dessa lagras och behandlas av oss så länge som vi anser det nödvändigt med hänsyn till rekryteringen. Observera att du kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina uppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar, dock högst 24 månader. Om vi önskar spara dina ansökningshandlingar längre än 24 månader kommer vi att söka ett särskilt samtycke av dig där det framgår att du tillåter längre lagring av den information som du har lämnat. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå. Om du önskar att dina uppgifter inte behandlas för detta ändamål (framtida rekryteringar), kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i vårt online-ansökningssystem. 

 

Vårt online-ansökningssystem 

Vårt online-ansökningssystem tillhandahålls av en tredje part, Teamtailor AB och det innebär att dina personuppgifter kommer att överföras till denna. Teamtailor AB utgör tredje part i förhållande till dig. Vi har dock ingått avtal med Teamtailor AB för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer. 

 

Mer om Teamtailor AB kan du läsa här https://www.teamtailor.com/sv

 

 

HUR FÅR VI INFORMATION OM DIG?

 

Information som du delar med dig av 

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du bokar en bilhyra eller kontaktar vår kundtjänst. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 

• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

• personnummer 

• uppgifter om din bil (registreringsnummer)

 

 

Information som vi samlar in om dig 

När du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig. 

 

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 

• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

• Information om använda tjänster

• Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten).

• information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

 

 

Känslig information

Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.

 

Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

 

 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

 

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra franchisetagare, tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. 

 

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

 

1. Våra franchisetagare

2. Våra leverantörer

3. Tredjepartsapplikationer

 

 

Våra franchisetagare

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra franchisetagare. Sådan delning görs för att vi ska kunna skicka erbjudande om våra tjänster samt andra meddelanden avseende våra tjänster.

 

I de avtal vi ingår med våra franchisetagare finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar med dem. Europcar och våra franchisetagare är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana enheter inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en av våra franchisetagares användning av dina personuppgifter, får vi be dig att ta direktkontakt med denna.

 

 

Våra leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter. 

 

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Europcar och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på kundservice@europcar.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personupp-gifter.

 

 

Tredjepartsapplikationer

När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din hyrbil kan dessa tillhandahållas av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte ta något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.

 

 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din hyrbil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.

 

 

KONTAKTA OSS

 

Europeisk Biluthyrning AB (”Europcar”) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556084-0984 och har sitt säte på Byängsgränd 14 Årsta, 12040 Stockholm. Europeisk Biluthyrning AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på kundservice@europcar.se.

 

 

ÄNDRINGAR

 

Europcar förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov.

 

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24.

Integritetspolicy Europcar International

Europcar® är den europeiska ledaren för biluthyrning och uthyrning av lätta kommersiella fordon och är verksamt i över 140 länder, via helägda dotterbolag samt franchisetagare och agenter. En Europcar-märkt fordonsuthyrningsstation kan drivas av en företagsmedlem i Europcar Mobility Group eller av en av våra franchisetagare (dvs. en separat juridisk person från koncernen).

När du hyr en bil på Europcar skulle dina personuppgifter behandlas av Europcar International S.A.S.U. särskilt för hantering av ditt onlinekonto och bokning och av vår franchisetagare, som levererar tjänsten lokalt.

Del 1 - Behandlingsaktiviteter utförda av Europcar International S.A.S.U

Som moderbolag till Europcar Mobility Group är Europcar International S.A.S.U. vars säte är på 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris (nedan kallat "vi", "oss" eller "våra) "personuppgiftsansvariga" "personuppgiftsansvarig" av dina personuppgifter som samlas in och behandlas via denna webbplats och våra mobilapplikationer för de ändamål som definieras nedan.

När du kommunicerar dina personuppgifter till oss eller när vi samlar in personuppgifter om dig åtar vi oss att använda dem i enlighet med detta informationsmeddelande.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Som europcar Mobility Groups moderbolag samlar Europcar International S.A.S.U. in och behandlar olika kategorier av personuppgifter i samband med denna webbplats och våra mobilapplikationer för att du ska kunna dra nytta av de produkter och tjänster som tillhandahålls av våra franchisetagare.

Med personuppgifter menar vi inte bara uppgifter som identifierar dig direkt, utan även uppgifter som identifierar dig indirekt som ditt förar-ID eller fordonsidentifieringsnumret (VIN) som är kopplat till ditt hyrbil.

De kategorier av personuppgifter som vi samlar in inkluderar följande:

-Dina id-uppgifter: efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, kontoidentifierare

-I förekommande fall, identifieringsuppgifter för ytterligare förare: efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress

-Ditt körkort och eventuella ytterligare förares;

-Betalningsuppgifter: kontonummer, kortnummer etc;

-Information om din fordonsreservation, särskilt för hantering av eventuella lojalitetsprogram;

-Uppgifter om din navigering på vår webbplats eller våra mobilapplikationer;

-Uppgifter om dina nöjdhetsundersökningar.

2. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och på följande rättsliga grunder:

Ändamålen med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Skapa och hantera ditt onlinekundkonto på vår webbplats eller mobila applikationer.

Denna behandlingsaktivitet är baserad på godkännande av användarvillkoren för vår webbplats eller våra mobilapplikationer.

Hantera ditt boknings- och hyreskontrakt via en central bokningsmotor, särskilt för att:

- samla in de uppgifter som krävs för att organisera din bokning

- vidarebefordra dessa uppgifter till den berörda franchisetagaren som driver tjänsten

- hantera din betalning

Dessa behandlingsaktiviteter är baserade på vårt legitima intresse av att säkerställa genomförandet av hyresavtalet som du ingår med vår franchisetagare.

Du kan välja att registrera ditt kreditkort för dina framtida bokningar.

Skicka dig e-post om specialerbjudanden och kampanjer för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Denna behandlingsaktivitet är föremål för ditt samtycke.

Skicka dig ett e-postmeddelande för att samla in din feedback om din hyra.

Denna behandling bygger på vårt berättigade intresse av att ha en bättre kunskap om sina kunders behov och att förbättra sina tjänster och kundservice.

Hantera ditt lojalitetsprogram och lojalitetsprogram för tredjepartspartnerskap

Denna behandling baseras på utförandet av villkoren för lojalitetsprogrammet.

 

3. Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?

3.1. Kategorier av mottagare

Dina personuppgifter kan komma att meddelas våra anställda, våra auktoriserade representanter, andra företag inom vår koncern och vårt franchisenätverk, våra agenter och mellanhänder som har i uppdrag att förse dig med våra produkter och tjänster och vid behov:

a. till den relevanta franchisetagare som levererar din tjänst, särskilt för de ändamål som beskrivs nedan (se del 2);

b. till våra underleverantörer, särskilt våra IT-tjänsteleverantörer för värd-, underhålls- eller utvecklingsändamål, som hjälper oss att förse dig med våra produkter och tjänster. Dessa kan vara enheter som är medlemmar i vår grupp eller externa tjänsteleverantörer;

c. marknadsföringsbyråer för att hjälpa oss att samla in och analysera din kundnöjdhet;

d. till våra partners eller till vår grupp, särskilt för att du ska kunna samla lojalitetspoäng när du är medlem i deras program.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar till relevanta myndigheter.

3.2 Internationella överföringar

För att förse dig med våra produkter och tjänster kan vi använda tjänsteleverantörer utanför EU. I händelse av att fordonet bokas utomlands kommer dataöverföringar att utföras i det aktuella landet för att ge dig våra mobilitetslösningar.

Beroende på antagandena kan vissa mottagare vara belägna i länder som av Europeiska kommissionen erkänns som en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller i länder som inte har erkänts av Europeiska kommissionen som en sådan skyddsnivå. Under alla omständigheter har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras under olika tidsperioder, beroende på syftet med behandlingen i fråga:

Ändamålen med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Skapa och hantera ditt onlinekundkonto på vår webbplats eller mobilapplikation.

5 år från det att handelsrelationen upphörde

Hantera ditt boknings- och hyreskontrakt via en central bokningsmotor, särskilt för att:

- samla in de uppgifter som krävs för att organisera din bokning

- vidarebefordra dessa uppgifter till den berörda franchisetagaren som driver tjänsten

- hantera din betalning

5 år från slutet av hyran

Skicka dig e-post om specialerbjudanden och kampanjer för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

- Om du är Europcar-kund, 3 år från slutet av affärsrelationen med EC.

- Om du inte är europcarkund, 3 år från insamlingen av dina personuppgifter ELLER från senaste gången du begärde information från oss

Skicka dig ett e-postmeddelande för att samla in din feedback om din hyra.

12 månader från datainsamlingen

Hantera ditt lojalitetsprogram och lojalitetsprogram för tredjepartspartnerskap

För tiden för ditt medlemskap i lojalitetsprogrammet och sedan till 4 år från slutet av giltigheten av dina lojalitetspoäng

 

5. Vilka rättigheter kan du utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter?

Inom de gränser och villkor som tillåts enligt gällande bestämmelser kan du:

tillgång till dina personuppgifter och få ytterligare information om egenskaperna hos den behandling vi utför;

- få dina personuppgifter korrigerade, uppdaterade och raderade, det specificeras att radering endast kan utföras när (i) uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlades, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och det finns inget tvingande legitimt skäl för behandlingen (iv) det har att dina personuppgifter har behandlats olagligt, (v) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en av våra rättsliga skyldigheter

- du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på berättigat intresse, som du kan kontrollera genom att ta en titt på tabellen som visas i delen "För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter" och i synnerhet kolumnen "Rättslig grund för behandlingen"

- du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för kommersiell prospektering

ta emot de personuppgifter du har försett oss med eller begära att vi vidarebefordrar dem till en tredje part när behandlingen av dina personuppgifter (i) har utförts på automatiserad väg och (ii) baseras på ditt samtycke eller på genomförandet av ett avtal som binder oss

begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi inte kommer att kunna använda dina personuppgifter under en viss tidsperiod. Du kan utöva denna rätt när:

a) du bestrider riktigheten av dina personuppgifter under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av dina personuppgifter;

b) behandlingen av personuppgifter är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och kräver istället att dess användning begränsas;

c) vi behöver inte längre dina personuppgifter men de krävs fortfarande för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

d) du invänder mot behandlingen av skäl som rör din specifika situation, medan vi kontrollerar om de legitima skäl som vi eftersträvar har företräde framför din egen.

återkalla ditt samtycke till behandling baserat på ditt samtycke

lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Frankrike kan du kontakta kommissionen nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) på cnil.fr.

6. Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill veta mer om bestämmelserna i detta informationsmeddelande eller kontakta vårt dataskyddsombud kan du också skriva till oss på följande adress: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris , eller via e-post till: dpo@europcar.com

För att utöva dina rättigheter måste du bevisa din identitet genom att tydligt ange ditt efternamn, förnamn, förar-ID och all användbar information som gör det möjligt för oss att identifiera dig (till exempel plats och datum för din senaste fordonsuthyrning). Du måste också ge oss den e-postadress eller fysiska adress som du vill att svaret ska skickas till dig.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Europcar International S.A.S.U har åtagit sig att skydda den information som samlas in via vår webbplats och mobila applikationer. I synnerhet använder Europcar International S.A.S.U lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust av eller förstörelse av eller skada på dina personuppgifter.

8. Vilka regler gäller för behandling av dina personuppgifter när du klickar på länkar som placeras på vår webbplats och omdirigerar till vår partners eller andra webbplatser?

På denna webbplats hittar du olika länkar till våra partners webbplatser (t.ex. för resetjänster). Vi vill uppmärksamma dig på att detta informationsmeddelande inte gäller för behandling av dina personuppgifter av våra partners eller andra tredje parter, vilket kan inträffa när du besöker deras webbplatser, och att vi inte är ansvariga för sådan databehandling. Om du vill ha information om hur dessa partners och tredje part behandlar dina personuppgifter uppmanar vi dig att konsultera deras sekretesspolicyer.

9. Ändringar av detta informationsmeddelande

Detta informationsmeddelande om Europcar Internationals behandlingsverksamhet uppdaterades senast 2022-03-24.

 

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information