Allmänna hyresvillkor i Sverige
BokaSök hyrbil

1. Allmänt

Hyresavtalet gäller mellan Europeisk Biluthyrning AB ("Uthyraren") och Hyresmannen,som anges på sid 1. Skulle den som undertecknar hyresavtalet för en juridisk persons räkning inte ha behörighet att ingå hyresavtalet, svarar den som undertecknat hyresavtalet för Hyresmannens räkning personligen för det rätta fullgörandet av hyresavtalet. Om fordonet hyrs som ersättningsbil vid försäkringsskada, kan försäkringsbolag i vissa fall (helt eller delvis) utge betalning för hyra. Hyresmannen ansvarar gentemot Uthyraren för fullgörandet av all betalning som Uthyraren inte erhåller från försäkringsbolaget.

2. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj (Make/maka/sambo eller någon av deras barn). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört, eller försöker föra fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar eller vid övningskörning.

3. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 100 inkl moms. Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 60 inkl moms.

4. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

5. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 300 mil, skall hyresmannen se till att service utförs på fordonet i enlighet med fordonets serviceindikator. Om fordonet saknar serviceindikator, skall hyresmannen se till att service utförs på fordonet senast vid miltal eller vid tid som anges i fordonets servicebok (Serviceintervall). Service skall utföras på auktoriserad märkesverkstad och hyresmannen ansvarar för att utförd service antecknas i servicebok. Kostnad för service ersätts av uthyraren. Om hyresmannen åsidosätter sin skyldighet att ombesörja service och anteckning i servicebok enligt ovan, skall hyresmannen till uthyraren betala ett vitesbelopp om SEK 5.000 inkl moms.
Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1 500 inkl moms. Reparationskostnad skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredsställande sätt. Vid försäkringsfall skall hyresmannen omgående göra skade- anmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

7. Uthyrarens ansvar vid driftstop eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p g a fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Hyresmannen har rätt till skälig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

8. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen och den som undertecknat hyresavtalet för hyresmannens räkning ansvarar solidariskt gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller bort känna till. Om hyresmannen eller annan inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen och den som undertecknat hyresavtalet en administrationsavgift  på SEK 500 inkl moms för varje överträdelse.

9. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på fel eller brister i det hyrda fordonet. Hyresmannens ersättningsskyldighet är begränsad enligt tabellen nedan.  Begränsningen enligt tabellen gäller dock inte när skadan eller förlusten orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet samt i de övriga fall som anges nedan. Som exempel på uppsåt och vårdslöshet kan nämnas slarvigt lastad bil, orsakande av fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Det åligger hyresmannen att bevisa att skadan ej uppkommit genom oaktsamhet eller vårdslöshet. Begränsningen enligt tabellen nedan gäller ej då fordonet framförts av förare i strid med punkt 2 i detta avtal. Samtliga avgifter i tabellen nedan är inklusive moms.

 

 Vid ej tecknad skade-
kostnadsreducering

Vid vald skade-
kostnadsreducering 

Vid vald skade-
kostnadeliminering 

 Vagnskada    

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Trafikskada vid eget vållande
(utöver moment ovan)

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Stöld

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Stöld med nyckel

 SEK 100 000

 SEK 100 000

 SEK 100 000

 
 Brandskada

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Glasskada

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Maskinskada

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Bärgning och räddning

 SEK 15 000

 SEK 5 000

 SEK 0

 
 Skada eget vållande av förare under 25
(i tillägg till till ersättning som erläggs enligt ovan)

 SEK 2 000

 SEK 2 000

 SEK 2 000

 
 Transportfordon och minibussar
(i tillägg till till ersättning som erläggs enligt ovan)

 SEK 2 000

 SEK 2 000

 SEK 0

 

Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren. Hyresmannen kan mot särskild avgift minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment genom skadekostnadsreducering eller skadekostnadseliminering. Avgiftens storlek anges på första sidan av detta avtal. Efter sådan reducering/eliminering begränsas hyresmannens ersättningsskyldighet enligt vad som anges ovan. Skadekostnadsreducering/eliminering gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige, om inte uthyraren skriftligen godkänt användning i annat land, då skadekostnadsreducering/eliminering utsträcks till ifrågavarande land/länder.  Skadekostnadsreducering/eliminering gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. För att skadekostnadsreduceringen/elimineringen skall gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyresmannen självrisk enligt försäkringsbolagets villkor även om hyresmannen tecknat skadekostnadsreducering eller skadekostnadseliminering. Hyresmannen har ansvar att besikta fordonet vid utlämnandet samt kontrollera att eventuella skador finns noterade på hyresavtalet. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

10. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

11. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet/nyckeln  enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 7. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med åter- lämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.

Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

12. Uthyrarerns hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta

b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger

c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

13. BUS informationslista

Hyresman (och/eller förare) som bryter mot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada rapporteras rutinmässigt till BUS informationslista.

Informationslistan distribueras till BUSanslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer.

14. Behandling av personuppgifter

Uthyraren behandlar hyresmannens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor mm. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från hyresmannen eller hyresmannens företag. I de fall då hyresmannens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. Genom ingående av avtal godkänner hyresmannen följande behandling av personuppgifter. Uthyraren kommer att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot hyresmannen, för administration, kundservice, fakturering, indrivning, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Behandling kommer även att ske för marknadsföring.
Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats.

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information