Villor Privilege
BokaSök hyrbil
 

Vilkor för Europcarkort och Ready Service

Särskilda villkor för Privilege lojalitetsprogram Följande villkor är tillämpliga per den 10 januari, 2011 som tillägg till Europcars allmänna villkor och bestämmelser.

1. Definitioner

Administratör: definieras som den tjänst som handhar förmånsprogrammet i varje land. Administratörens kontaktuppgifter hittar du när du loggar in på Min Sida i lojalitetsprogramsprofilen och genom att välja aktuellt land liksom på webbsidans avdelning Om oss.
Europcar-ID: definieras som det personliga identifikationsnummer en förare tilldelas varje gång han/hon skapar ett Europcarkonto på webbsidan eller vid utcheckning vid första hyrestillfället på en Europcarstation. För att få ett Europcar-ID behöver föraren acceptera de allmänna villkoren och bestämmelserna liksom integritetspolicyn och fylla i följande uppgifter:

- Titel
- Förnamn
- Efternamn
- e-postadress
- Fullständig hemadress
- Telefonnummer
- Födelsedatum och födelseplats
- Körkortsuppgifter
- Uppgifter på ID-handling eller pass beroende på land

Detta Europcar-ID berättigar Privilegemedlemmarna att dra nytta av alla programmets förmåner och måste användas för att logga in på Mitt Europcar liksom för varje hyrestillfälle online, via telefon eller över disk.
Europcars Privilegestationer: definieras som alla Europcarstationer som tillhandahåller Privilegemedlemmen med Privilege expresservice. Här är en lista över Europcars stationer i världen http://www.europcar.com/car-rental.html och den kan ändras från gång till annan.
Betalnings-ID: definieras som Privilegemedlemmens giltiga betalningsmetod vars uppgifter obligatoriskt ska finnas med på formuläret vid Privilegeregistreringen och som kommer debiteras alla kostnader relaterade till Privilegemedlemmens hyrningar. Giltiga betalningsmetoder kan vara antingen ett giltigt Privilege betalkort eller ett giltigt kontokort definierat enligt de allmänna villkoren och bestämmelserna.
Privilegekort: definieras som ett Privilege ID-kort eller ett Privilege betalkort som gör det möjligt för Privilegemedlemmen att samla på sig Privilegepoäng och utnyttja de förmåner som är aktuella för hans/hennes Privilegestatus. En Privilegemedlem får ett nytt Privilegekort varje gång hans/hennes Privilegestatus ändras.
Privilege betalkort: definieras som det Privilege medlemskapskort som Europcar erbjuder de anställda inom ett företag som utnyttjar Europcars företagskonto och som fått namnspecifik befogenhet via en auktorisering av hans/hennes företag att använda det som giltigt betalnings-ID. Privilege betalkort länkas till ett företagskonto, men är knutet till en utvald Privilegemedlem. Privilegebetalkortet kommer skickas till aktuell Privilegemedlem efter hans/hennes första kvalificerande hyrestillfälle eller kvalificerande dag.
Privilegepoäng: definieras som det enhetsvärde, räknat i poäng som bestämmer Privilegemedlemmens status. Privilegepoängen genereras både av antalet kvalificerande hyrestillfällen och antalet kvalificerande dagar erhållna av en Privilegemedlem över en kvalificeringsperiod.   En poäng är antingen likställt med ett kvalificerande hyrestillfälle eller en kvalificerande dag. Privilegepoäng utgör inte ett betalnings-ID och kan inte konverteras till pengar.
Privilege-medlemmar får privilege-poäng för korttidshyror. För långtidshyror om 29 dagar och längre gäller poäng för max 28 dagar. De hyror som ger privilege-poäng är publika priser, företags- och kampanjpriser med undantag för långtidsuthyrning. 
Privilegepoängen visas online under avdelningen Mitt Europcar på Europcars webbsida en vecka efter faktureringen av det kvalificerande hyrestillfället när uthyrningen ägde rum i Australien, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Schweiz eller Storbritannien och sex veckor efter fakturering om hyrestillfället skedde i andra länder i Europcars nätverk.
Vid utebliven betalning för det kvalificerande hyrestillfället kommer inte aktuella Privilegepoäng beviljas förrän transaktionen är helt fullföljd. Europcar kan bevilja Privilegepoäng till Privilegemedlemmar i marknadsföringssyften.
Privilege anmälningsformulär: definieras som Privilege lojalitetsprograms anmälningsformulär som finns tillgängligt via Mitt Europcar eller via avdelningen för lojalitetsprogram på webbsidan. För att fylla i sådant anmälningsformulär ska föraren skapa ett Europcar-ID och ange uppgifterna för sitt betalnings-ID, föredragen försäkring och sitt frequent travellerprogram, om tillämpligt. Föraren behöver också välja vilken typ av Privilegekort ansökningen gäller.  Innan ansökan lämnas in måste föraren acceptera Privilege lojalitetsprograms specifika villkor.
Privilege ID-kort: definieras som identitetskort för medlemskap tillhandahållet av Europcar efter det första kvalificerande hyrestillfället eller den första kvalificerande dagen för varje Privilegemedlem som väljer alternativet Privilege ID-kort i anmälningsformuläret för Privilege Privilege ID-kort är inte ett giltigt betalnings-ID.
Privilegemedlem: definieras som en förare som anmält sig till förmånsprogrammet.
Program: definieras som Europcars lojalitetsprogram Privilege.
Privilegestatus: definieras som den nivå en Privilegemedlem uppnått i förhållande till sina Privilegepoäng. Privilege har tre statusar: Privilege Club (ingångsnivå), Privilege Executive (nivå för frekventa hyrestagare) och Privilege Elite (högfrekvent hyrestagare) varje nivå erbjuder Privilegemedlemmen att utnyttja specifika förmåner. Privilegestatusen som räknas är den som uppnåtts av Privilegemedlemmen vid upphämtningstillfället.
Kvalificerande dag: definieras som varje dag av ett kvalificerande hyrestillfälle. Till exempel är ett kvalificerande hyrestillfälle på en dag både en kvalificerande dag och ett kvalificerande hyrestillfälle.
Kvalificeringsperiod: definieras som den period under vilken en Privilegemedlem kan erhålla Privilegepoäng. En kvalificeringsperiod är period om tolv månader och börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Privilegepoäng återställs den 31 december.
Kvalificerande priser: definieras som de priser som ger Privilegemedlemmar rätt att tjäna Privilegepoäng vid kortare hyrestillfällen. Längre hyrestillfällen på mer än 29 dagar kommer beviljas en fast summa om 28 kvalificerande dagar.  Dessutom är kvalificerande hyrestillfällen baserade på priser där alla allmänna-, företags- och kampanjpriser ingår med undantag för följande priser:

Privilege exception rate code

  
Inga hyrestillfällen kopplade till ovan nämnda priser kommer generera Privilegepoäng. 
Privilegemedlemmen kommer ändå kunna dra nytta av alla andra förmåner länkade till förmånsprogrammet.
Kvalificerande hyrestillfälle: definieras som ett hyrestillfälle av ett fordon, genomförd på någon av Europcars Privilegestationer och länkat till ett kvalificerande pris som är Privilegepoänggrundande för Privilegemedlemmen.
Fordon: definieras som en bil, van eller lastbil hyrd hos Europcar av en förare.
Webbsida: definieras som http://www.europcar.com/

2. Presentation av Europcars lojalitetsprogram Privilege

Förmånsprogrammet är gratis och erbjuds av Europcar för att belöna förare för deras lojalitet i förhållande till hur ofta de hyr fordon. Förare som anmäler sig till förmånsprogrammet kommer automatiskt dra nytta av expresservicen Ready Privilege, om tillgängligt, och erhålla Privilegepoäng för att uppnå en Privilegestatus och dess medföljande förmåner. All information om förmånsprogrammet finns att läsa i lojalitetsprogramsavdelningen på webbsidan.

3. Villkor för medlemskap och anmälningsprocess

För att kunna anmäla sig till förmånsprogrammet och få ett Privilege ID-kort ska föraren:
- vara minst 21 år (äldre i vissa länder, vänligen kontrollera i de landsspecifika hyresvillkoren)
- ha ett giltigt körkort
- ha ett Europcar-ID
- välja alternativet Privilege ID-kort
- fylla i anmälningsformuläret för Privilege
- acceptera de specifika villkoren för Privilege lojalitetsprogram
- erhålla bekräftelse via e-post från Europcar
För att kunna anmäla sig till förmånsprogrammet och få ett Privilege betalkort ska föraren:
- vara minst 21 år (äldre i vissa länder, vänligen kontrollera i de landsspecifika hyresvillkoren)
- ha ett giltigt körkort
- ha ett Europcar-ID
- välja alternativet Privilege betalkort
- acceptera de specifika villkoren för Privilege lojalitetsprogram
- skriva ut aktuellt anmälningsformulär för Privilege
- få sitt företag att stämpla anmälningsformuläret för Privilege och låta företaget fylla i kontraktsnumret kopplat till aktuellt företagskonto, om sådant finns.
- skicka in det fullständigt ifyllda formuläret för Privilegeanmälan till Europcars administratör i landet du bor i. 
Privilege anmälningsformulär finns tillgängligt i avdelningen för lojalitetsprogram på följande webbsidor:
http://www.europcar.com/
http://www.europcar.com.au/
http://www.europcar.co.nz/
http://www.europcar.co.uk/ 
http://www.europcar.de/
http://www.europcar.es/
http://www.europcar.fr/
http://www.europcar.it/
http://www.europcar.pt/
http://www.europcar.ch/
http://www.europcar.at/
http://www.europcar.be/
Förare som tecknar sig för förmånsprogrammet kan inte registrera sig för något annat lojalitetsprogram hos Europcar oavsett om det är i ett annat land.
- För alla avgiftsbelagda program hos Europcar (exempelvis: "Funway", "EuropcarClub"), måste föraren vänta tills utgångsdatumet för sitt kort har passerat för att kunna anmäla sig till förmånsprogrammet.
- För alla Europcars gratisprogram (exempelvis "Funway" i Holland och Sverige), kommer föraren avanmälas från dessa vid tidpunkten för Privilegeregistreringen. Privilegemedlemmen kommer inte längre kunna utnyttja förmåner från dessa program, men kommer få alla förmåner knutna till förmånsprogrammet.
Förmånsprogrammet kan dock användas tillsammans med Europcar Partner Frequent travellerprogram, exempelvis kan Privilegemedlemmar erhålla Privilegepoäng och Frequent Traveller mil/poäng för samma hyrestillfälle.
Privilegeprogrammet finns inte och gäller inte i USA och Kanada.

4. Privilegekort

Varje Privilegemedlem kommer erhålla ett enda, individuellt och icke-överlåtbart Privilegekort med:

 • Sitt för- och efternamn;
 • Sitt Europcar förar-ID;
 • Sin status;
 • Utgångsdatum för nuvarande status för Privilege Executive och Privilege Elitemedlemmar (Privilege Club medlemsID-kort saknar utgångsdatum); där utgångsdatumet är sista kalenderdagen för angiven månad.
 • Aktuell kontraktkod på kortets baksida
 • På betalkortets baksida anges om det är tillämpligt tillsammans med relaterat företagskonto
 • Privilegemedlemmens underskrift på kortets baksida
Privilegekortet kommer skickas per post till Privilegemedlemmen efter hans/hennes första kvalificerande hyrestillfälle eller kvalificerande dag.
För att kunna utnyttja programmets förmåner, behöver Privilegemedlemmen ange sitt Europcar-ID vid en bokning och visa upp Privilegekortet vid upphämtningstillfället vid aktuell Europcardisk. 
Om Privilegekortet förlorats, skadats eller stulits behöver privilegemedlemmen informera sitt bostadslands administratör via telefon eller e-post: dessa kontaktuppgifter finns tillgängliga online under avdelningen Om oss och i avdelningen  för lojalitetsinformation i Mitt Europcar när du loggat in. För att få sitt Privilegekort ersatt behöver privilegemedlemmen åberopa sitt europcar-ID. Europcar kommer ersätta Privilegekortet utan extra kostnad. Tills Privilegemedlemmen fått sitt nya kort kan medlemmen använda sitt Europcar-ID för att identifiera sig och utnyttja Privilege förmåner.

5. Privilegeförmåner

5.1 Ready Privilege Expresservice
Alla Privilegemedlemmar kan utnyttja ett snabbare hyresförlopp med Privilege Expresservice. Den befintliga tjänsten Ready har döpts om till Privilege Expresservice per den 10 januari 2011. Båda namnen kommer fortsätta gälla under 2011 och Europcars Privilegestationer kommer fortsätta med skyltning för Ready. Privilege Expresservice garanteras hos deltagande stationer.
5.1.1 Insamlad information
Genom att anmäla sig till förmånsprogrammet accepterar Privilegemedlemmar att deras personliga uppgifter som registrerats i formuläret för Privilegeanmälan sparas på en datoriserad databas och används för att påskynda hyresprocessen. Till exempel behöver Privilegemedlemmen inte fylla i sina uppgifter för varje enskilt hyrestillfälle. Privilegemedlemmens personliga uppgifter kommer sparas under ett Europcar-ID. Därför kommer Europcar ha tillgång till Privilegemedlemmens uppgifter vid inloggning på Mitt Europcar eller när medlemmen uppger sitt Europcar-ID över telefon eller disk.  Denna information kommer även vara förinskriven på varje hyresavtal så att Privilegemedlemmen endast behöver välja önskad hyresperiod och plats samt fordonskategori. Privilegemedlemmen kan komma åt och ändra sina personliga uppgifter när som helst genom att logga in på sin Mitt Europcar-profil.
Europcar kan vidarebefordra Privilegemedlemmens personliga uppgifter till en av sina agenturer i ett land där dataskyddet inte är tillräckligt för syftet att genomföra uthyrningen som begärts av Privilegemedlemmen i sådant land. 
5.1.2 Hyresprocess
Alla uthyrningar som genomförs genom Ready Privilege Expresservice är underkastade Europcars allmänna villkor och bestämmelser inklusive, utan förbehåll, Europcars allmänna hyresvillkor och Europcars landsspecifika hyresvillkor.
När Privilegemedlemmen bokat ett fordon online eller via telefon kommer Privilegemedlemmen att kunna dra nytta av ett förutskrivet hyreskontrakt vid disken på utlämningsstället och behöver bara uppge sitt Europcar-ID, visa upp ett giltigt körkort och ta nycklarna till fordonet. Det behövs ingen underskrift om det inte specifikt framgår i lagstiftningen för det land hyrestillfället gäller. När Privilegemedlemmen hyr i annat land än sitt bostadsland kan medlemmen behöva visa ett giltigt ID.
För att kunna utnyttja förmånerna för Ready Privilege Expresservice behöver Privilegemedlemmen göra sin bokning, online eller per telefon med sitt europcar-ID, minst två timmar innan tidpunkten för upphämtning. Privilegemedlemmen kan även ändra eller avbeställa sin icke-förbetalda bokning utan kostnad förutsatt att det genomförs minst två timmar innan registrerat upphämtningsdatum och tid.
Om Privilegemedlemmen vill utnyttja alternativ som inte finns tillgängliga online såsom tillvalsförsäkringar kommer medlemmen inte att kunna använda sig av Privilege Expresservicen då sådana tillval behöver beställas över disk.
Vid onlinebokningar kommer Privilegemedlemmen få en onlinebokningsbekräftelse för varje hyrestillfälle.
På vissa av Europcars Privilegestationer i Tyskland kommer Privilegemedlemmen att kunna utnyttja Ready Privilege Expresservice direkt via en Readyterminal (se lista nedan).
  
5.1.3 Betalningsvillkor
Genom att fylla i anmälningsformuläret för Privilege online accepterar Privilegemedlemmen att alla belopp kopplade till hyrestillfället debiteras hans/hennes Betalnings-ID utan att medlemmen behöver skriva under hyresavtalet över disk såvida aktuellt lands lagstiftning inte uttryckligen förbjuder sådant förfarande (exempelvis Sydafrika och Portugal). Om Privilegemedlemmen väljer att förskottsbetala kommer betalningen för hyrestillfället debiteras medlemmens Betalnings-ID vid tidpunkten för bokningen och eventuella tilläggskostnader betalas vid incheckningen. Om Privilegemedlemmen väljer att betala på stationen kommer alla kostnader kopplade till hyrestillfället debiteras medlemmens Betalnings-ID vid tidpunkten för incheckning utan att Privilegemedlemmen behöver visa upp sitt Betalnings-ID vid disken.
Privilegemedlemmens Betalnings-ID är det som angivits av Privilegemedlemmen på anmälningsformuläret och utesluter alla andra betalningsmetoder. Om fler än ett Betalnings-ID finns angivna på anmälningsformuläret kommer i första hand Privilegebetalkortet användas och annars föredraget giltigt kontokort.
5.2 Andra Privilegeförmåner
Privilege Club:
Medlemmar i Privilege Club kan utnyttja:
-  en rabatt på 10% på Europcars lägsta betala-vid-ankomstpriser för privata hyrestagare i andra länder och på tillämpliga priser för betala-vid-ankomst för inrikesresenärer. Rabatten är inte tillämplig tillsammans med andra kampanjer eller företagspriser.                                                                       - en garanterad bokning som innebär att Europcars upphämtningsstation måste kunna erbjuda begärd fordonskategori fram till stationens stängningstid eller fram till 12.00 dagen efter planerad tidpunkt för upphämtningen för stationer öppna dygnet runt.
- tillgång till sin Privilegeprofil dygnet runt från avdelningen Mitt Europcar online.
- tillgång till Accors A|Klubbs silverkort
- möjlighet att samla mil/poäng från ditt föredragna frequent travellerprogram.
- en dedikerad åtkomst till de flesta av Europcars deltagande Privilegestationer
Privilege Executive:
Medlemmar i Privilege Executive kan utnyttja:

 • en rabatt på 20% på Europcars lägsta betala-vid-ankomstpriser för privata hyrestagare i andra länder och på tillämpliga priser för betala-vid-ankomst för inrikesresenärer. Rabatten är inte tillämplig tillsammans med andra kampanjer eller företagspriser.
 • garanterad bokning
 • tillgång till A|klubbs guldkort
 • dedikerad expressdiskservice
 • en gratis uppgradering av fordonskategori upp till kategori SDMR: Volkswagen Passat eller motsvarande, med förbehåll för tillgänglighet vid upphämtningstillfället.
 • en dedikerad åtkomst till de flesta av Europcars deltagande Privilegestationer
Privilege Elite:
Medlemmar i Privilege Elite kan utnyttja:
 • en rabatt på 30% på Europcars lägsta betala-vid-ankomstpriser för privata hyrestagare i andra länder och på tillämpliga betala-vid-ankomstpriser för inrikesresenärer. Rabatten är inte tillämplig tillsammans med andra kampanjer eller företagspriser.
 • garanterad bokning
 • tillgång till Le Club Accorhotels guldkort med 200 poäng vid ditt första besök och fri frukost under veckoslut när du bor på deltagande Accorhotell
 • dedikerad expressdiskservice
 • en gratis uppgradering av fordonskategori upp till kategori FDMR: Mercedes C-klass eller motsvarande, med förbehåll för tillgänglighet vid upphämtningstillfället.
 • Lägg till en ytterligare förare utan kostnad. Gäller endast för en (1) ytterligare förare.
 • En gratis helguthyrning per år gällande en 2 till 3-dagars period inklusive en lördagkväll.  Privilege Elitemedlemmen kommer en gång per år via e-post få ett dedikerat erbjudande med en specifik länk till en dedikerad webbsida som låter Privilege Elitemedlemmen ta del av och godkänna de specifika villkor och bestämmelser som är tillämpliga för erbjudandet innan gratishyrestillfället bokas online och medlemmen får sin e-kupong. Europcars Privilege Elite e-kupong är inte överlåtbar och kan inte användas tillsammans med något kampanj- eller specialerbjudande.

6. Privilegepoäng

En Privilegemedlem ändrar Privilegestatus i förhållande till sina Privilegepoäng. Efter sin anmälan till förmånsprogrammet blir Privilegemedlemmen automatiskt en Privilege Clubmedlem och börjar tjäna Privilegepoäng för att uppnå Privilege Executivestatus.
Privilegemedlemmar kvalificerar sig för Privilege Executivestatus när de uppnår 10 (tio) kvalificerande hyrestillfällen eller 40 (fyrtio) kvalificerande dagar under en kvalificeringsperiod.
Privilegemedlemmar kvalificerar sig för Privilege Elitestatus när de uppnår 25 (tjugofem) kvalificerande hyrestillfällen eller 85 (åttiofem) kvalificerande dagar under en kvalificeringsperiod.
6.1. Uppgradering av Privilegestatus
Alla Privilegemedlemmar kan få sin Privilegestatus uppgraderad så snart man uppnått tillräckligt många Privilegepoäng. Denna summa kan uppnås antingen genom att få ihop tillräckligt många kvalificerande dagar eller tillräckligt många kvalificerande hyrestillfällen under en kvalificeringsperiod.  Privilegemedlemmen kan dra nytta av den nya Privilegestatusen, så snart tillräckligt många Privilegepoäng uppnåtts, resten av pågående kvalificeringsperiod och även under nästkommande period. En medlem kan uppgraderas två gånger per år.
6.2. Nedgradering av Privilegestatus
En Privilegemedlem kommer bli nedgraderad om denne inte erhåller några Privilegepoäng under en kvalificeringsperiod eller inte uppnår varken tillräckligt många kvalificerande hyrestillfällen eller tillräckligt många kvalificerande dagar för att möta villkoren för sin Privilegestatus. Privilegemedlemmen kommer dock uppgraderas så snart tillräckligt antal Privilegepoäng uppnås för att för att kunna tillgodogöra sig förmånerna från en högre Privilegestatus.  Privilegemedlemmen kan bara nedgraderas en nivå under en kvalificeringsperiod och kommer som minst kunna utnyttja förmånerna hos Privilege Club.
Ett nytt Privilegekort kommer skickas till Privilegemedlemmen inom 2 veckor vid händelse av upp- eller nedgradering.
Utan påverkan av föreskrifterna i artikel 8 nedan kommer Privilegemedlemmens aktuella status förnyas om Privilegemedlemmens status vid slutet av kvalificeringsperioden fortfarande möter villkoren för den nuvarande statusen
Undantag:
I USA och Kanada gäller inte Privilegeprogrammet.

7. Ansvar

7.1. Privilegemedlemmens ansvar
Genom att anmäla sig till förmånsprogrammet bekräftar Privilegemedlemmen att han läst och är införstådd med gällande specifika villkor. Privilegemedlemmen garanterar att uppgifterna på anmälningsformuläret för Privilege är sanna, fullständiga och korrekta. Privilegemedlemmen åtar sig, utan undantag, att meddela Europcar via avdelningen Mitt Europcar om förändringar ägt rum gällande de personliga uppgifterna som uppgivits på Privileges anmälningsformulär, inklusive ändringar i fakturadress, körkortsuppgifter, ändring av Betalnings-ID.
Privilegemedlemmen ska skriftligen meddela Europcar om förhållanden som kan försämra körförmågan liksom om förlust eller stöld av Privilegekortet.
Privilegemedlemmen godkänner att hålla Europcar fullständigt skadelöst från och mot någon förlust, ansvar eller kostnad sprungen ur någon underlåtenhet att meddela Europcar eller från utebliven upplysning av en Privilegemedlem om någon ändring av tidigare uppgivna uppgifter eller om någon överträdelse av de specifika villkoren för Privilege lojalitetsprogram.
7.2. Europcars ansvar
Tjänsten Ready Privilege Express är bara tillgänglig på Europcars Privilegestationer och i länder där lokal lagstiftning inte uttryckligen förbjuder sådana tjänster. Europcar kommer vidta alla skäliga affärsmässiga åtgärder för att tjänsten Ready Privilege Express ska finnas tillgänglig för kunden. Dock ska Europcar inte hållas ansvarigt för någon förlust, skada eller kostnad till följd av underlåtenhet att tillhandahålla tjänsten Ready Express åt Privilegemedlemmen. Om Europcar, oavsett anledning, inte kan erbjuda tjänsten Ready Privilege Express åt Privilegemedlemmen vid upphämtningstillfället kommer hyrestransaktionen behandlas enligt Europcars vanliga uthyrningsprocedur. 

8. Uppsägning

8.1. Uppsägning utförd av Privilegemedlemmen
Privilegemedlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att meddela uppsägning en månad i förväg via post till administratören i sitt bostadsland vars adress finns tillgänglig i lojalitetsinformationsavdelningen under Mitt Europcar när du är inloggad eller i Huvudkontorsprofilen under Om oss-sidorna. Detta innebär en fullständig avträdelse från förmånsprogrammet och således ett permanent avslut av förmåner kopplade till programmet.
8.2. Uppsägning av administratör
Om Privilegemedlemmen skulle begå någon överträdelse mot Europcars allmänna villkor och bestämmelser och mer specifikt de aktuella specifika villkoren är Europcar berättigat att säga upp Privilegemedlemmens medlemskap i förmånsprogrammet utan föregående meddelande.
Europcar kan säga upp Privilegemedlemmens medlemskap i lojalitesprogrammet av vilken anledning som helst genom att skicka en underrättelse en månad i förväg till Privilegemedlemmen via e-post eller post.
Om en Privilegemedlem inte erhållit några Privilegepoäng under en treårsperiod kommer Privilegekortet automatiskt att sägas upp.
Privilegekortet är Europcars egendom, vilket ska skickas tillbaka till Europcar på begäran.

9. Poänganspråk och anmälningar

9.1. Privilegepoänganspråk
Om Privilegemedlemmen upptäcker att det inte krediterats rätt antal Privilegepoäng på sitt konto sex (6) veckor efter att fakturan skickats för ett kvalificerande hyrestillfälle kan medlemmen begära att saldot justeras inom en period av sex (6) månader efter hyrestilllfället (baserat på incheckningsdatumet).
För att göra detta behöver Privilegemedlemmen fylla i alla obligatoriska fält i onlinefrågeformuläret för Privilege i avdelningen för förfrågan i Mitt Europcar, d.v.s. bokningsnummer eller hyresavtalsnummer, upphämtningsdatum, upphämtningsstation och återlämningsstation.
För att Privilegemedlemmen ska vara berättigad att erhålla Privilegepoäng ska fakturan som motsvarar poängkravet vara utfärdad i (eller inkludera) Privilegemedlemmens namn.
9.2. Övrigt
Privilegemedlemmen kan skicka alla andra förfrågningar om förmånsprogrammet via Kontakta oss-avdelningen online med följande rubrik "Europcar Privilege lojalitetsprogram".

10. Ändringar i de specifika villkoren för Privilege lojalitetsprogram

Europcar kan då och då komma att ändra de specifika villkoren för Privilege lojalitetsprogram. Privilegemedlemmen ska därför hänvisa till den senaste versionen av de specifika villkoren för Privilege lojalitetsprogram som finns tillgängliga online. Dessa förändringar anses ha godkänts av Privilegemedlemmen såvida denne inte skriftligen meddelar Europcar motsatsen inom en månad efter aktuell ändring.
Europcar kan komma att avsluta lojalitetsprogrammet Privilege efter eget gottfinnande genom att underrätta Privilegemedlemmar skriftligen minst nittio (90) dagar i förväg. I alla fall kan alla medlemmar utnyttja förmånerna för sitt Privilegekort tills det upphör att gälla. 

11. Force Majeure

Alla parter skall vara ursäktade vid förseningar eller brister i utförandet av sina åtaganden orsakade av någon förekomst eller oförutsedd händelse utom skälig kontroll inklusive, men inte begränsat till jordbävningar, arbetskonflikter, upplopp, statliga krav, beslut eller förordningar, datorhaverier, brister eller förseningar hos källor från vilka data inhämtas och transportsvårigheter.

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information