Villkor för online registrering

Särskilda villkor för Europcars företagserbjudande

1. INLEDNING

Föreliggande särskilda villkor för Europcars företagserbjudande (nedan de ”Särskilda villkoren”) utfärdas av Europcar Group UK Limited [som handlar i sina Deltagande Uthyrningsstationers (enligt nedanstående definition) namn och för deras räkning], registrerade i England och Wales med organisationsnummer 1089053 och vars huvudkontor ligger på adressen James House, 55 Welford Road, Leicester LE2 7AR, (nedan ”Europcar”).

Dessa Särskilda villkor avtalas mellan Europcar och annat företag som vill utnyttja Europcars företagserbjudande (nedan ”Erbjudande”) (nedan ”Företagskund”). Dessa Särskilda villkor träder i kraft från det datum då Företagskunden registrerade sig online för Erbjudandet.

Lokala villkor kommer att gälla för [Erbjudandet] och alla hyrestillfällen kopplade till [Erbjudandet] i enlighet med Punkt 3.2 nedan.

Europcar förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i de befintliga Särskilda villkoren, givet att detta sker i enlighet med nationella bestämmelser för löpande avtal. De aktuella Särskilda villkoren finns alltid tillgängliga, på engelska, på följande webbsida: https://www.europcar.se/business

2. SYFTE

Syftet med dessa Särskilda villkor är att definiera villkoren för Erbjudandet, samt villkoren för ansökan. Erbjudandet tillåter Företagskundens juridiska ombud och dess anställda (nedan individuellt ”Förmånsmottagare” och kollektivt ”Förmånsmottagarna”) att hyra fordon till rabatterad kostnad för professionell och/eller privat användning från det datum då Företagskundens juridiska ombud registrerade sig online för Erbjudandet.

3. VILLKOR

För att vara berättigad till Erbjudandet måste alla följande villkor vara uppfyllda:
 
3.1 Att ha behörighet att skapa ett konto online och att skapa ett konto online
 
3.1.1. För att ha behörighet att skapa ett konto online måste följande villkor vara uppfyllda:  
 
 - att vara behörigt juridiskt ombud för ett företag 
 
 - att bedriva yrkesverksamhet 
 
 - att ha ett SIRET-nummer, ett momsregistreringsnummer (VAT) eller ett organisationsnummer
 
 - att ha en giltig och fungerande e-postadress.
 
3.1.2. Att skapa ett konto online
 
Företagskundens juridiska ombud måste registrera och skapa ett konto online, på webbsidan https://www.europcar.se/business genom att fullständigt fylla i Europcars registreringsformulär online. 
 
För detta måste Företagskundens juridiska ombud lämna en uppskattning av antalet hyrestillfällen per år. Den rabatterade kostnaden som erbjuds av Europcar (mer detaljer finns under Punkt 6.3 i dessa Särskilda villkor) kommer att bero på denna uppskattning och kan komma att granskas, enligt Europcars egen bedömning, efter en period på tolv (12) månader och en sådan granskning kommer att ta hänsyn till det faktiska antalet hyrestillfällen som bokats av Företagskunden och dess Förmånsmottagare under en ettårsperiod (mer detaljer finns under Punkt 6.3 i dessa Särskilda villkor).
 
När Företagskundens registrering online har bekräftats kommer Europcar att skicka:
 
 - ett mottagningsbevis via e-post till Företagskundens e-postadress, vilket kommer att utgöra Företagskundens slutgiltiga godkännande av Erbjudandet samt
 - den särskilda koden för Företagskundens företag (nedan ”Särskild kod”).
 
3.2 Att vara behörigt juridiskt ombud för Företagskunden eller en anställd hos Företagskunden som uppfyller följande villkor:
 
 - Personen har behörighet att framföra ett fordon enligt Europcars gällande allmänna hyresvillkor som finns tillgängliga på webbsidan https://www.europcar.se/villkor/hyresvillkor (nedan ”Europcars allmänna hyresvillkor”) samt enligt Europcars gällande villkor för försäkring och skadekostnadsreducering som finns tillgängliga på internet underhttps://www.europcar.se/villkor/hyresvillkor och som går att få tag på i hela det världsomfattande nätverket av Europcars uthyrningsstationer som deltar i Erbjudandet (nedan individuellt ”Europcars deltagande uthyrningsstation” eller kollektivt ”Europcars deltagande uthyrningsstationer” enligt nedanstående definitioner under Punkt 6.1 i dessa Särskilda villkor), samt baserat framför allt på körkortsålder och accepterad betalningsmetod beroende på kategorin för bilen som ska hyras;
 
- Personen omfattas inte redan av en rabatt från Europcar i någon form. Fördelarna i Erbjudandet kan inte användas i kombination med något annat erbjudande eller någon annan kampanj utan Europcars godkännande.
 
- Personen måste ha ett giltigt kreditkort som är ”accepterat”, enligt Europcars webbsida https://www.europcar.se/villkor/hyresvillkor  (nedan ”Accepterat kreditkort”). Data som rör kreditkortet krypteras via en säker plattform.
 
- Personen måste uppfylla kraven i föreliggande Särskilda villkor.
 
3.3 Att läsa och acceptera föreliggande Särskilda villkor, Europcars allmänna hyresvillkor samt Europcars villkor för försäkring och skadekostnadsreducering (som definieras och hänvisas till under Punkt 3.2 ovan). 
 
3.4 Nekad registrering eller rabatterat erbjudande 
 
Europcar förbehåller sig rätten att neka registreringen från Företagskundens juridiska ombud eller att neka en Förmånsmottagare att dra fördel av ett rabatterat erbjudande om en Förmånstagare befinner sig på Europcars bevakningslista eller om en Förmånstagare inte uppfyller vilkoren som beskrivs under Punkt 3 i dessa Särskilda villkor eller i [Europcars allmänna hyresvillkor]. 
 

4. DATUM FÖR DE SÄRSKILDA VILLKORENS IKRAFTTRÄDANDE SAMT AVTALSPERIOD

Förmånsmottagarna kan dra nytta av Erbjudandet från och med det datum då Företagskundens juridiska ombud genomförde registreringen online och under en avtalsperiod på tolv (12) månader. Avtalsperioden kan förnyas (efter  Europcars godtycke) vid slutet av denna period, i ytterligare perioder på tolv (12) månader, såvida avtalet inte upphävs av någon av Parterna enligt bestämmelserna under Punkt 5 ”Uppsägning” i dessa Särskilda villkor.

5. UPPSÄGNING

5.1 Uppsägning på grund av försummelse
 
Om någon av Parterna underlåter att fullfölja eller observera något av villkoren i dessa Särskilda villkor har den förfördelade parten rätt att, utan att avstå från andra rättigheter eller åtgärder denne har rätt till enligt dessa Särskilda villkor eller gällande lag, meddela den andra parten om denna försummelse och, givet att försummelsen är möjlig att åtgärda, om den andra Parten då underlåter att åtgärda försummelsen inom femton (15) arbetsdagar efter att sådant meddelande mottagits har den förfördelade parten rätt att avsluta kontot med omedelbar verkan.
 
5.2 Uppsägning av Företagskunden – uppsägning av tjänst – avslutande av konto
 
5.2.1 En begäran om uppsägning av tjänsten kan när som helst lämnas av Företagskunden till Europcar på följande adress: sales@europcar.se
 
5.2.2 Om dessa Särskilda villkor skulle ändras kommer Europcar att informera Företagskunden via e-post och Företagskunden kommer att ha möjlighet att säga upp tjänsten och avsluta kontot med sju (7) arbetsdagars uppsägningstid genom att skicka ett e-postmeddelande till Europcar på följande adress: sales@europcar.se. I så fall kommer kontot att raderas ytterligare femton (15) arbetsdagar efter att sådant meddelande mottagits. .
 
Om Förmånsmottagarna har dragit fördel av rabatterade priser kan Europcar dra tillbaka de åtnjutna fördelarna genom att återfakturera för tjänster som redan levererats till de mest fördelaktiga offentliga priserna under dagen för uthyrning. Företagskunden och dess Förmånsmottagare medger och godtar att denna process genomförs med det Accepterade kreditkortet. Om det Accepterade kreditkortet inte medger ovanstående process åtar sig Företagskunden att betala den korrigerade fakturan omedelbart efter att den tagits emot.
 
5.3 Uppsägning eller upphävande av Erbjudandet av Europcar 
 
5.3.1 Erbjudandet kan sägas upp eller upphävas av Europcar vid underlåtenhet att följa Europcars allmänna hyresvillkor, Europcars aktuella villkor för försäkring och skadekostnadsreducering eller de Särskilda villkoren för föreliggande företagserbjudande från Europcar av Företagskunden eller dess juridiska ombud.
 
Erbjudandet kan sägas upp eller upphävas av Europcar om kontot inte har använts under en period på två (2) år,
 
5.3.2 Europcar förbehåller sig rätten att säga upp eller upphäva Erbjudandet. Om Europcar säger upp eller upphäver Erbjudandet kommer Europcar att informera Företagskunden via e-post senast två (2) månader före sådan uppsägning eller sådant upphävande av Erbjudandet. Europcar kommer att göra rimliga ansträngningar att föreslå ett liknande, alternativt erbjudande. Företagskunden kan välja mellan att acceptera uppsägningen eller att fortsätta med det alternativa erbjudandet. 
 
5.4 Effekter av Punkterna 5.1 till och med 5.3
 
Till följd av Punkterna 5.1 till och med 5.3 i föreliggande Särskilda villkor kommer Företagskundens konto att avslutas av Europcar inom femton (15) arbetsdagar efter att sådant meddelande mottagits och Förmånsmottagarna kommer inte att ha möjlighet att dra nytta av rabatterade priser efter att kontot har avslutats.
 

6. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Föreliggande Särskilda villkor kompletterar eller definierar undantag Europcars allmänna hyresvillkor som fortsätter att gälla.
 
Om dessa Särskilda villkor skiljer sig från Europcars allmänna hyresvillkor eller några andra villkor har villkoren i dessa Särskilda villkor företräde.
 
6.1 Uthyrningsstationer hos Europcar som deltar i Erbjudandet (”Europcars deltagande uthyrningsstationer”)
 
För att dra nytta av ett rabatterat pris måste varje uthyrning ske vid en av Europcars deltagande uthyrningsstationer. Alla Europcars uthyrningsstationer världen över deltar i Erbjudandet. Detta omfattar Europcars företags- och franchisetagarstationer.
Europcars internationella allianspartnerstationer deltar inte i Erbjudandet (detta omfattar stationer på USA:s territorium som drivs av Discount, Kanadas territorium som drivs av Advantage och alla framtida allianspartners).
 
6.2 Hur Erbjudandet fungerar
 
Skapande av ett konto garanterar inte att fordon finns tillgängliga och omfattar inte försäkringar eller andra tjänster för konsumentskydd som måste köpas separat.
 
För varje fordon som hyrs åtar sig varje Förmånsmottagare att följa dessa Särskilda villkor och Europcars allmänna villkor tillsammans med Europcars aktuella villkor för försäkring och skadekostnadsreducering (enligt definitionerna under Punkt 3.2 ovan). Ett hyresavtal skrivs under av varje Förmånsmottagare vid varje biluthyrning. Specifika villkor kan komma att gälla beroende på fordonsgrupp och typ av fordon.
 
Antalet uthyrningsavtal åt gången är begränsat till ett (1) per Förmånsmottagare. 
 
6.3 Fördelar med Erbjudandet 
 
Varje Förmånsmottagare, som innehar den Särskilda koden och, i en av Europcars deltagande uthyrningsstationer, kan visa upp bevis på anställning hos Företagskunden (till exempel företagets visitkort, företagsdokument etc.) före uthyrning, kommer att få ett rabatterat pris på alla hyrda fordon under perioden som nämns under Punkt 4 enligt följande:
 
- för Företagskunder med färre än femton (15) hyrda bilar per år:
 
5 % (fem procent) rabatt på alla hyrda fordon från Europcar;
 
- för Företagskunder med femton (15) eller fler hyrda bilar per år:
 
     10 % (tio procent) rabatt på alla hyrda fordon från Europcar. 
 
Det rabatterade priset kommer att baseras på det uppskattade antalet uthyrningar per år som Företagskundens juridiska ombud lämnar till Europcar vid registreringen online.
 
Om det skulle vara så att antalet uthyrda fordon efter den första perioden på tolv (12) månader ligger under den inledande uppskattningen som lämnats av Företagskundens juridiska ombud vid registreringen förbehåller sig Europcar rätten att efter eget gottfinnande utvärdera det rabatterade priset för Företagskunden och dess Förmånsmottagare. Om priset skulle modifieras kommer Europcar att informera Företagskunden om detta via e-post.
 
Dessa rabatter appliceras på det allmänna grundpriset (exklusive moms), exklusive försäkringar, moms, ej återbetalningsbara avdrag, bränsle och eventuella övriga tillvalstjänster.
 
Möjligheten att dra nytta av dessa rabatter beror på fordonstillgängligheten i Europcars flotta vid tidpunkten för bokning.
 
Rabatterna omfattar:
 
- försäkring vid vagn/trafikskada (CDW)
- försäkring vid stöld (TW)
- stationskostnad (om tillämplig).
 
Efter andra dagens uthyrning är körsträckan i allmänhet obegränsad, utom i vissa länder där begränsad körsträcka kan gälla. Inkluderad körsträcka kommer att specificeras för varje land vid tidpunkten för bokning och kommer alltid att regleras av [Europcars allmänna villkor].
 
Erbjudandet gäller för bokning av Europcars bilar i alla fordonskategorier via alla Europcars bokningskanaler inklusive utan begränsningar särskilt, men inte uteslutande:
 
- på Europcar webbsidor eller
- vid Europcars deltagande uthyrningsstationer
- via Europcars callcenter som finns tillgängligt på telefonnummer +46 770 77 00 
 
mot uppvisande av eller inmatning av den Särskilda koden och, i en av Europcars deltagande uthyrningsstationer, mot uppvisande av bevis på anställning hos Företagskunden (till exempel företagets visitkort, företagsdokument etc.) före uthyrning. 
 
Rabatterna kan inte konverteras till pengar eller bytas mot några andra produkter och/eller tjänster.
 
Rabatterna kan inte användas i kombination med andra av Europcars kampanjer, rabatter, kuponger, särskilda kampanjrabatter eller företagsrabatter som vid vissa tillfällen erbjuds av Europcar utan Europcars godkännande.
 
Uthyrningar som sker i samband med detta Erbjudande regleras av Europcars allmänna villkor samt Europcars villkor för försäkring och skadekostnadsreducering som är giltigt vid tidpunkten då hyresavtalet skrivs på och som finns tillgängliga på följande adress: https://www.europcar.se/villkor/hyresvillkor och i var och en av Europcars deltagande uthyrningsstationer.
 
Rabattförmånen omfattar inte försäkringar eller andra tjänster för konsumentskydd som måste köpas separat.
 
Rabatterna kan när som helst ändras av Europcar.
 
Europcar kommer att skicka ett e-postmeddelande till Företagskunden för att informera Företagskunden om eventuella sådana ändringar. 
 

7. BESTÄMMELSER OM BEVIS

Syftet med detta avsnitt är att fastställa villkoren för när Företagskunden och Europcar ger ett elektroniskt dokument samma status som ett originaldokument och accepterar detta som bevis på samma sätt som en handskriven signatur på en fysisk kopia.

När Företagskunden ”klickar” på knappen ”Teckna avtal” för att acceptera de aktuella Särskilda villkoren utgör detta en elektronisk signatur som har samma status för Företagskunden och Europcar som en handskriven signatur. 

Elektroniska dokument kommer att upprättas och lagras korrekt för att garantera dokumentens integritet och kommer att utgöra bevis på Företagskundens registrering online.

Arkivering av elektroniska dokument sker till ett pålitligt och varaktigt säkerhetskopieringsmedium och kan framföras som bevis.

8. TILLÄMPLIG LAG

Dessa Särskilda villkor omfattas av svensk lag och parterna accepterar härmed att svensk domstol har exklusiv behörighet.

9. DATASKYDD

9.1 Endast under denna Punkt 9 ska följande termer definieras enligt följande:
 
9.1.1 ”Storbritanniens dataskyddslag” står för lagen ”Data Protection Act” som antogs av Storbritanniens parlament 1998
 
9.1.2 ”Personuppgifter” ska ha samma betydelse som ”Personal data” enligt Storbritanniens dataskyddslag.
 
9.2 Europcar agerar som Företagskundens Registerförare (enligt definitionen av ”Data Processor” i Storbritanniens dataskyddslag) och kommer endast att lagra Personuppgifter som tillhandahålls av Företagskunden under dessa Särskilda villkor i den omfattning som är nödvändig för att bistå Europcar i tillhandahållande och administration av tjänster kopplade till Erbjudandet; samt underhåll och förbättring av den administrativa verksamheten.  Vid vissa tillfällen kan Europcar komma att inhämta samtycke från en individuell [Förmånsmottagare] till att skicka marknadsföringsmaterial direkt till dem. I så fall medger parterna till dessa Särskilda villkor att Europcar då kommer att agera som Registeransvarig (enligt definitionen av ”Data Controller” i Storbritanniens dataskyddslag).
 
9.3 Europcar är del av en internationell grupp och kan vid vissa tillfällen komma att säkert dela information relaterat till Erbjudandet och Företagskunden med andra företag i gruppen.  Detta kan omfatta de Personuppgifter som tillhandahålls av Företagskunden under dessa Särskilda villkor.
 
9.4 Europcar har rätt att dela Personuppgifter som tillhandahålls av Företagskunden med:-
 
9.4.1 sina serviceleverantörer, ombud och myndigheter i de syften som definieras under Punkt 9.2 samt
 
9.4.2 kreditupplysningsföretag, DVLA, HM Revenue & Customs, polismyndigheten, organisationen British Vehicle Rental & Leasing Association, inkassoföretag och andra relevanta organisationer som Europcar rimligen kan anse har ett legitimt behov av informationen.
 

X. Underlåtenhet att leverera fordonet inom garantiperioden

Om fordonskategorin inte kan tillhandahållas under garantiperioden erbjuder Europcar dig:
 - En uppgradering utan extra kostnad; ELLER
 - En nedgradering (till gällande kategoripris) och kompensation (som exempelvis en uppgraderaderingskupong för kommande hyrtillfällen).
Om varken erbjuden uppgradering eller nedgradering godtas, och inget fordon ur bokad kategori finns tillgängligt inom en timme efter avtalad utcheckning kommer Europcar föreslå följande alternativ utan extra kostnad:
 - Ombesörja transport till Europcars närmaste alternativa uthyrningsställe (inom 50km); ELLER
 - Hyra ett fordon hos ett annat företag i närheten av Europcars upphämtningsstation
Där förordningar gör gällande att en straffavgift ska betalas till dig av bristande hyresstation ska bristande hyresstation agera som förordningen kräver. 
 

XI. Force Majeure

Ingen part ska vara ansvarig för brister i sin prestation om dessa orsakats av någon form av Force Majeure. "Force Majeure" skall anses - som definierat av tillämpliga förordningar - som någon oundviklig eller oförutsebar händelse, oberoende av den part som drabbas av Force Majeure, vilken hindrar denna part att fullgöra sina åtaganden.
Så vid händelse av:
 - förskottsbetald bokning kommer transaktionen att avbrytas och hyresstationen kommer att återbetala det förskottsbetalda hyresbeloppet. Hyresstationen kommer inte ha ytterligare skyldigheter avseende transaktionen;
 - för en garanterad bokning; bokningen kommer att upphöra att gälla, någon uteblivelseavgift kommer inte att debiteras dig och uthyrningsstationen kommer inte ha ytterligare skyldigheter avseende transaktionen. 
 

XII. Ansvar - Tillämplig lag – Behörig domstol

Vissa jurisdiktioner tillåter inte exkluderingen av särskilda garantier eller begränsning eller undantag av ansvar för indirekta skador eller följdskador. I enlighet kan vissa av ovan nämnda begränsningar angivna i den här artikeln vara ogiltiga. I synnerhet kommer ingenting i de här villkoren och bestämmelserna påverka någon kunds lagstadgade rättigheter eller utesluta eller inskränka något ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri av Europcar. Du bekräftar och accepterar uttryckligen att Europcar, dess tjänstemän, chefer och anställda inte är ansvariga för några direkta, indirekta, särskilda skador, följdskador eller straffskador i avskräckande syfte, inkluderat, men inte begränsat till skadestånd för inkomstbortfall, goodwill, användnings-, data- eller immateriella förluster (även om Europcar uppmärksammats om möjligheten för sådana skador) till följd av onlinebokning.
Dessa villkor och bestämmelser är utfärdade under fransk lag på franskt territorium och är tillgängliga på www.europcar.com.  Fransk lag tillämpas och Paris domstolar har jurisdiktion i utsträckning enligt artikel 5-1 i Romkonventionen från 1980 och artiklarna 14 och 15 i Brysselkonventionen. 
 

XIII. Integritetspolicy

Var god läs vår integritetspolicy. 
 

XIV. Begäran om information eller frågor

Om du behöver ytterligare information gällande din bokning och har några frågor innan du kommer till Europcar, vänligen kontakta bokningskontoret i det land du bor eller det som finns i det land du befinner dig i.  
 

XV. eReady villkor och bestämmelser

eReady är en gratis Europcartjänst som gör hyresprocessen på uthyrningskontoret snabbare. Genom att aktivera eReadytjänsten möjliggör du följande:

- Tillåta Europcar att förbereda hyresavtalet  med viss information om din bokning (så som kreditkortsinformation för deposition och kunduppgifter).

- Få snabbare service på uthyrningskontoret tack vara speciella eReady diskar. Flertalet av Europcar kontor har en särskild eReadydisk. Skulle detta inte finns betjänas eReady kunder med hög prioritet

Din bokning kvalificerar för eReady om:

- Du har valt att betala online.

- Bokningen är gjord med ett Europcar ID (antingen om du var inloggad  från början eller om du skapade ett ID under pågående bokning).

- Du hyr i ett av följande länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, England, Australien, Nya Zeeland eller Schweiz.

- Du hyr på ett uthyrningskontor som omfattas av eReady i ett av ovan nämnde länderna (tjänsten erbjuds endast på de uthyrningskontor som omfattas av eReady).

- Inga extra förare valdes i bokningen (självfallet kan det kompletteras med extra förare vid uthämtningstillfället).

- Hela bokningen är bekräftad.

På uthyrningskontoret behöver du endast att visa kreditkortet som du använt i bokningen, ditt körkort, giltig ID handling, skriva under hyresavtalet och åka!

XVI. Bosatta i USA och Kanada

Priser exklusive självriskreducering och stöld erbjuds  personer bosatta i USA och Canada då försäkringsskydd är tillgängligt för kreditkortsinnehavare i USA och Canada.

Det krävs ett bevis på att du är bosatt i USA och Canada för att kunna boka priser exklusive självriskreducering och stöld.

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information